Стоматологічний сегмент медичного туризму як перспективний напрям розвитку туристичної сфери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз актуальних напрямів розвитку світового ринку медичного туризму. Окреслено особливості розвитку ринку медичного туризму України виходячи з ресурсного потенціалу регіонів та закордонного досвіду. Встановлено, що значні темпи розвитку міжнародного ринку медичного туризму можна пояснити значною кількістю факторів, у тому числі, зростанням ділової активності, стрімким розвитком медичної науки та високих технологій. Індустрія медичного туризму та гостинності утворює єдину систему ринків, що включає представників не лише з базових туристичних послуг, а й з банківських, послуг зв’язку, страхування чи юридичної допомоги. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління медичним комплексом обумовлено особливостями державного управління і роллю лікувально-оздоровчої діяльності в охороні здоров’я, туризмі, економіці країни. Медичний туризм в світі має велике значення, як для держав, приватних підприємців так і для туристів. Україна має базу для створення туристичного медичного кластеру на території держави, що стало б значною частиною економіки країни. Для цього важливо правильно розуміти організацію роботи медичного кластеру та утворення єдиної системи ринків даного виду туристичної діяльності. Ринок стоматологічних послуг в світі приносить значні кошти до бюджету країн щороку. Якісна стоматологія цінується, а ціни змушують людей подорожувати задля того, щоб знайти лікування дешевше. Перевагою медичного туризму є те, що саме ця сфера в своїх кластерах тісно поєднує роботу державних та приватних підприємств
The article analyzes current trends in the development of the world medical tourism market. The peculiarities of the development of the medical tourism market of Ukraine based on the resource potential of the regions and foreign experience are outlined. It has been established that the significant rate of development of the international medical tourism market can be explained by a significant number of factors, including the growth of business activity, the rapid development of medical science and high technologies. The medical tourism and hospitality industry forms a single system of markets, which includes representatives not only from basic tourism services, but also from banking, communication services, insurance or legal assistance. The formation of the organizational and economic mechanism of effective management of the medical complex is determined by the peculiarities of state administration and the role of medical and recreational activities in health care, tourism, and the country's economy. Medical tourism in the world is of great importance, both for states, private entrepreneurs, and for tourists. Ukraine has a basis for creating a tourist medical cluster on the territory of the state, which would become a significant part of the country's economy. For this, it is important to correctly understand the organization of the work of the medical cluster and the formation of a single system of markets for this type of tourist activity. The market of dental services in the world brings significant funds to the budget of countries every year. Quality dentistry is valued, and prices drive people to travel to find treatment for less. The problem and the advantage of medical tourism is that this field closely combines the work of state and private enterprises in its clusters. The formation of the mechanism of effective management of the medical complex is due to the peculiarities of state administration and the role of medical and recreational activities in health care, tourism, and the country's economy. According to this position, there are groups of countries for which medical tourism is the object of a state management strategy, countries with a mixed model of medical tourism management, and countries with a network model of medical tourism management

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туризм, медичний туризм, стоматологічний туризм, розвиток, tourism, medical tourism, dental tourism, development

Бібліографічний опис

Сологуб, Ю. І. Стоматологічний сегмент медичного туризму як перспективний напрям розвитку туристичної сфери / Ю. І. Сологуб, А. Р. Шейко // Ефективна економіка. – 2023. – № 1.

Зібрання