Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено залежність ступеня руйнування біоплівок під впливом ПАР A. calcoaceticus IMB B-7241 від природи джерела вуглецю у середовищі культивування продуцента, концентрації поверхнево-активних речовин у препаратах і типу тест-культури. Ступінь руйнування біоплівки E. coli ІЕМ-1 за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих на усіх досліджуваних субстратах, практично не відрізнявся і становив 25−53 % залежно від концентрації ПАР (0,04−1,28 мг/мл). Деструкція біоплівки B. subtilis БТ-2 досягала 71−86 % після внесення ПАР (0,16−0,64 мг/мл), одержаних на етанолі і гліцерині. Максимальне руйнування біоплівки S. aureus БМС-1 (69−88 %) і С. аlbicans Д-6 (до 42 %) спостерігали за наявності ПАР (0,32−1,28 мг/мл), утворених на н-гексадекані. The dependence of degree of biofilms destruction in the presence of A. calcoaceticus IMV B-7241 surfactant on the nature of carbon source in medium of producer cultivation, concentration of surfactants in the preparations and test culture type was established. Degree of E. coli ІЕМ-1 biofilm destruction in the presence of surfactants synthesized on all tested substrates practically did not differ and was 25−53% depending on the concentration of the surfactant (0,04−1,28 mg/ml).B. subtilis BT-2 biofilm destruction reached 71−86% after addition of surfactant (0,16−0,64 mg/ml) obtained on ethanol and glycerol. Maximum destruction of S. aureus BMS-1 biofilm (69−88%) and C. albicans D-6 (42%) was observed in the presence of surfactant (0,32−1,28 mg/ml) synthesized on n-hexadecane.

Опис

Ключові слова

Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, руйнування біоплівки, умови культивування, surfactants, destruction of the biofilm, cultivation conditions, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок / Т. П. Пирог, І. В. Савенко, Д. А. Луцай, Т. А. Шевчук, Г. О. Іутинська // Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т. 79, № 4. – С. 21–29.

Зібрання