Формування гнучких навичок у здобувачів вищої освіти при використанні платформ дистанційного навчання у викладанні іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанням впровадження сучасних дистанційних освітніх технологій під час вивчення англійської мови бізнес спрямування здобувачами не філологічних спеціальностей. Дане дослідження спрямоване на виявлення впливу платформ дистанційної освіти на формування гнучких навичок (soft skills). У ході дослідження конкретизується понятійний апарат дистанційного навчання; виокремлюються позитивні і негативні сторони нової системи навчання із застосуванням електронних технологій для навчального процесу в закладах вищої освіти; аналізується ефективність дистанціних технологій в контексті розвитку гнучких (м'яких) навичок. Детально схарактеризовані педагогічні шляхи впровадження мультимедійних засобів навчання під час вивчення іноземної мови як ключової умови фундаментальної підготовки кваліфікованого фахівця, орієнтованого на задоволення потреб сучасного ринку. На основі біхевіорального підходу та аналізу і синтезу даних вітчизняної та зарубіжної літератури, компаративного вивчення теорії і практики впровадження дистанційного навчання доведено, що зі зміною освітніх тенденцій та універсальністю навчальних курсів конкуренція на ринку праці зростає і щоб отримати перевагу над конкурентами, студентам не залишається іншого вибору, крім як додавати цінності своїм професійним навичкам за допомогою м’яких навичок, щоб продемонструвати свій справжній потенціал. Зазначено, що однією із найактуальніших проблем у сфері діджиталізації навчального процесу є реформа навчальних програм з метою адаптації вищих навчальних закладів до запитів, що надходять із ринку праці. Доведено, що ефективність досягнення триєдиної мети (в особливості розвивальної цілі) напряму залежить від обраних форм та методів навчання, а включеність інформаційно-комунікаційних технологій є наслідком постійно зростаючої частки національного ВВП, що охоплює нові технологічні галузі та сектор послуг високого рівня. Виклики, перед якими постала сучасна система вищої освіти в період пандемії, стали кроком до нового етапу її розвитку та контекстуалізації, де викладач виступає в ролі посередника. У зв’язку з цим та з метою розвитку гнучких навичок майбутніх фахівців платформи дистанційного навчання під час вивчення іноземної мови розглядаються як шлях до вирішення складних проблем, інновацій та творчості, візуалізації нових ринків, розуміння соціальних та глобальних наслідків, роботи в новому середовищі багатогранності та з людьми різних культур і країн, розробляючи нові продукти та послуги. The article is devoted to the implementation of modern distance learning technologies while teaching and studying Business English by the students for non-philological specialties. This research aims to identify the impact of distance learning platforms on the formation of soft skills. In the course of the research, the conceptual apparatus of distance learning is concretized; the positive and negative aspects of the new education system using e-technologies for the educational process in higher education institutions is highlighted; the effectiveness of distance technologies is analyzed in the context of soft skills development. The pedagogical ways of introducing multimedia teaching aids in learning a foreign language as a key condition for the fundamental training of a qualified specialist focused on meeting the needs of the modern market are described in detail. Based on the behavioral approach and analysis and synthesis of data from domestic and foreign literature, a comparative study of the theory and practice of introducing distance learning, it has been proved that with the change in educational trends and versatility of training courses, competition in the labor market is growing and in order to gain an advantage over competitors, students have no other choice than adding value to their professional skills with soft skills to showcase their true potential. It is noted that one of the most pressing problems in the field of digitalization of the educational process is the reform of curricula in order to adapt universities to the demands of the labor market. It has been proven that the effectiveness of achieving the triune goal (especially the developmental one) directly depends on the chosen forms and methods of teaching, and the inclusion of information and communication technologies is a consequence of the growing share of national GDP, which covers new technological industries and the high-level service sector. The challenges facing the modern higher education system during the pandemic is a step towards a new stage in its development and contextualisation, where the teacher acts as a mediator. In this regard, and with the aim of developing flexible skills of future specialists, distance learning platforms in learning a foreign language are considered as a way to solve complex problems, innovations and creativity, visualize new markets, understand social and global consequences, work in a new multi-faceted environment and with people of different cultures and countries, developing new products and services.

Опис

Ключові слова

гнучкі навички, контекстуалізація, заклади вищої освіти (ЗВО), багатогранність, навички, орієнтовані на працевлаштування, посередник, soft skills, contextualisation, higher education institutions (HEIs), versatility, employment-oriented skills, facilitator, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Щеглова, А. О. Формування гнучких навичок у здобувачів вищої освіти при використанні платформ дистанційного навчання у викладанні іноземної мови / А. О. Щеглова // Інженерні та освітні технології. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 28–39.

Зібрання