Сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведений аналіз стану молочної промисловості України, моніторинг обсягів випуску основних видів молочної продукції за останні два роки. Виявлені основні проблеми формування пропозиції на ринку молока, проаналізовані проблеми функціонування переробних підприємств молочної промисловості. Показана проблема низького рівня технічної оснащеності сільгоспвиробників молока і переробних підприємств. Проаналізовані основні тенденції та причини зміни закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на основні види молочної продукції. Визначена роль держави в створенні конкурентних умов функціонування на ринку молока та молочної продукції. Запропоновані заходи щодо удосконалення механізму державної підтримки виробників молока та переробних підприємств. Описані можливі шляхи фінансової підтримки сільськогосподарських виробників та переробних підприємств молочної галузі. Розглянуті можливості вертикальної інтеграції аграрних виробників молока та переробних підприємств галузі. Запропоновані можливі шляхи вирішення проблем галузі, які сприятимуть підвищенню їх конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках. The article analyzes the state of the dairy industry of Ukraine, monitored the production of the principal types of dairy products in the last two years. The main problems of the formation of market milk supply, analyzed problems in the functioning of the processing enterprises of the dairy industry. Shows the problem of low level of technical equipment and agricultural milk processing plants. The article also analyzes the major trends and causes of changes in prices of procurement, wholesale and retail prices of basic dairy products. Described the role of the state in creating a competitive environment for the functioning of the market of milk and milk products. Proposes measures to improve the mechanism of state support for milk producers and processors. Describes the way of financial support agricultural producers and processing companies in the industry. The possibilities of vertical integration of agricultural producers and milk processors in the industry The possible ways to solve problems in the industry, which will help them improve their competitiveness in the domestic and international markets.

Опис

Ключові слова

держава, державне регулювання, молочна продукція, дотації, ринок молока, оптово-відпускна ціна, закупівельна ціна, government, government regulation, dairy products, subsidies, market milk, wholesale selling price, purchase price, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні / Т. Л. Керанчук // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014.- № 3. - С. 113-119. - (Серія: «Економічні науки»).

Зібрання