Метафора як засіб увиразнення художньої дійсності в романах Люко Дашвар «Ініціація» та «#Галябезнолови»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукову працю присвячено дослідженню лексико-семантичних параметрів метафори як різновиду вторинної номінації в художніх творах «Ініціація» та «#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ» Люко Дашвар. Доведено, що метафоричні найменування, використовувані авторкою, виконують не лише номінативну функцію. Через наявну семантичну двоплановість вони збуджують мисленнєву діяльність читача. Зауважено, що особливе місце в художніх текстах романів посідає дієслівна метафора.

Опис

Ключові слова

вторинна номінація, метафора, зооморфізм, орнітонім, вегетонім, флоронім, кафедра гуманітарних дисциплін, secondary nomination, metaphor, zoomorphism, ornithonym, vegetonym, floronym

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб увиразнення художньої дійсності в романах Люко Дашвар «Ініціація» та «#Галябезнолови» / Л. М. Приблуда // Науковий вісник Міжнародного гумані-тарного університету. – 2021. – № 54. Том 1. – С. 80-83

Зібрання