Концептуальний опис електротехнологічного комплексу цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті здійснено концептуальний опис електротехнологічного комплексу цукрового заводу як складної технологічної системи для оцінки параметрів, які необхідно дослідити на виробничому об’єкті в контексті подальшого керування ними. Показано, що керування процесом виготовлення цукру характеризується певною ієрархією в просторі та часі: цукровий завод — цех/відділення — окремий апарат. Процес керування цукровим виробництвом має неперервний характер та складається з неперервних функцій керування. На цукрових підприємствах майже не автоматизовані функції керування енергоефективністю виробництва на рівні головного механіка та головного інженера. Для опису в термінах UML процесу функціонування цукрового заводу виділені основні стадії й операції: зберігання та підготовка, дифузійне відділення, станція дефекосатурації, випарна станція, конденсатне господарство, продуктове відділення. Для відображення статики і динаміки системи використані основні типи діаграм класів (показує статичну структуру системи), взаємодії (показує часову послідовність використання об’єктів), стану (визначає послідовність станів об’єкта залежно від зовнішніх дій). Опис станів дає змогу описати модель поведінки об’єкта при отриманні різних енергетичних потоків і взаємодії його з іншими. UML-діаграми дають змогу описати складний процес функціонування технологічного комплексу цукрового заводу, причому таким чином, щоб були помітні всі зв’язки між цехами, теплові й енергетичні потоки між ними, оцінити параметри, які необхідно дослідити на виробничому об’єкті в контексті подальшого керування ними. The article provides a conceptual description of the electro- technological complex of a sugar refinery as a complex technological system. This is done to assess the parameters that need to be investigated at the production facility in the context of their further management. It is shown that the control of the sugar production process is characterized by a certain hierarchy in space and time: sugar factory — workshop/department — separate apparatus. The sugar production management process is continuous and consists of continuous management functions. At sugar factories, functions of managing energy efficiency of production at the level of the chief mechanic and chief engineer are almost not automated. To describe the process of the functioning of sugar refinery in UML terms, the main stages and operations are highlighted: storage and preparation, diffusion separation, defeco- saturation station, evaporation station, condensate household, food department. In the article, to display the statics and dynamics of the system, the main types of diagrams are used: classes, which show the static structure of the system; interaction, which show the temporal sequence of the use of objects; states, determines the sequence of states of an object depending on external influences. The description of states allows to describe the model of the object's behavior when receiving various energy flows and its interaction with others. 1JMI .-diagrams made it possible to describe the complex process of functioning of the complex of sugar refinery, and in such way that all connections between workshops, heat and energy flows were visible. These diagrams make it possible to evaluate the parameters that need to be investigated at the production facility in the context of their further management.

Опис

Ключові слова

цукровий завод, електротехнічний комплекс, об’єктно-орієнтоване моделювання, діаграми класів, діаграми взаємодій, діаграми станів, енергоефективнісь, sugar refinery, electriotechnical complex, object-oriented modeling, class diagrams, interaction diagrams, state diagrams, energy efficiency, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Роговик, А. В. Концептуальний опис електротехнологічного комплексу цукрового заводу / А. В. Роговик, І. В. Бльперін, Н. А. Заєць // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 4. - С. 7-14.

Зібрання