Розроблення заходів операційного вдосконалення технологічних процесів для операторів ринку харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ощадливе виробництво – це концепція менеджменту виробництва, що спрямована на усунення втрат і оптимізацію бізнес-процесів. Вона охоплює увесь життєвий цикл харчового продукту: від етапу розробки та його виробництва, до взаємодії з постачальниками та клієнтами. Його елементом є концепція «операційного вдосконалення», яка базується на створенні ефективних бізнес-процесів та залученні кожного співробітника у процес безперервних покращень. Вона включає у себе широкий набір інструментів, що призначений підвищити ефективність операційної та управлінської діяльності виробництва. Особливість даної концепції полягає у легкому застосуванні до будь-якого технологічного процесу виробництва харчових продуктів, що є беззаперечною перевагою в сучасних складних умовах. Саме тому її було обрано авторами для подальшого дослідження та впровадження. У роботі авторами було проведено оптимізацію технологічного процесу підготовки арахісу на етапах пакування та зберігання його у складському приміщенні. Для досягнення мети були використані наступні інструменти ощадливого виробництва: концепція «операційного вдосконалення», карта потоку створення цінностей, система 5S, карта стандартних операцій, звіт А3. Також було розроблено схематичні плани виробництва із демонстрацією потоків виробничого руху продукту та схемою руху працівників з метою уточнення та деталізації отриманої інформації. Аналіз та обробка отриманої інформація дозволив виявити підпроцеси, що не становлять виробничої цінності. Ряд запропонованих авторами заходів та покращень дозволив зменшити їх тривалість на 38%. Запропоновані заходи операційного вдосконалення призвели до таких покращень: швидкої ідентифікації та вивантаження необхідної сировини та пакувальних матеріалів робітниками; зменшення повторюваності підпроцесів етапу пакування; усунуто проблему зайвого транспортування сировини, допоміжних матеріалів та переміщення персоналу; звільнення 50% площі складського приміщення під додаткові потреби; збільшення ефективності етапу пакування до 68%; зменшення загального часу обробки однієї фасованої порції сировини та тривалості виконання замовлення
Lean manufacturing is a production management concept designed to eliminate losses and optimize business processes. It covers the entire life cycle of a food product: from the development and production stage to interaction with suppliers and customers. Its element is the concept of "operational improvement", it is based on creating effective business processes and involving every employee in the process of continuous improvement. It includes a wide range of tools designed for improving the efficiency of operational and manufacturing management activities. The peculiarity of this concept is its easy application to any technological process of foodstuff production. This is an undeniable advantage in today's challenging environment. That is why it was chosen by the authors for further research and implementation. In this work, the authors optimized the technological process of preparation of peanuts at the stages of packaging and storage in the warehouse. The authors used the following lean manufacturing tools to achieve this goal: concept of operational improvement, value stream maping, 5S system, standard operations map, A3 report. The authors also developed schematic production plans with demonstration of product flows and employee movement patterns in order to clarify and detail of the received information. The analysis and processing of the information received made it possible to identify subprocesses that do not represent production value. A number of measures and improvements proposed by the authors reduced their duration by 38%. The proposed operational improvement measures resulted in the following enhancement: fast identification and shipment of necessary raw materials and packaging materials by workers; reduction of repeatability subprocesses of the packaging stage; eliminated the problem of unnecessary transportation of raw materials, auxiliary materials and personnel movement; freeing up 50% of the warehouse space for additional needs; increasing the efficiency of the packaging stage by up to 68%; reducing the total processing time of one packaged portion of raw materials and order fulfillment time

Опис

Ключові слова

операційне вдосконалення, ощадливе виробництво, управління харчовим виробництвом, оптимізація технологічного процесу, кафедра експертизи харчових продуктів, operational improvement, lean manufacturing, food production management, optimization of the technological process

Бібліографічний опис

Шинкарюк, К. В. Розроблення заходів операційного вдосконалення технологічних процесів для операторів ринку харчової продукції / К. В. Шинкарюк, Б. С. Пащенко, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, №3. – С. 19-32

Зібрання