Формування земельних масивів агрохолдингів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано необхідність дослідження ефективності роботи інтегрованих структур у сільському господарстві. Досліджено динаміку та сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва в аграрному секторі економіки. На основі аналізу офіційної інформації агрохолдингів проведено оцінку ефективності їх діяльності та зроблено висновок про оптимальний розмір їх структурних підрозділів. Висвітлено переваги та недоліки інтегрованих структур, визначено особливості формування їх земельних відносин. Розглянуто основні проблемні питання при розширенні земельних масивів агрохолдингів, що пов’язані з укладанням договорів оренди земельних угідь. Розроблено пропозиції запровадження раціонального землекористування агрохолдингами з метою відродження сільських територій. Визначено найгостріші проблеми в сфері землекористування, зокрема: неефективність державного управління земельними ресурсами, корупція, відсутність перспективних планів розвитку територій тощо
The need to study work efficiency is substantiated integrated structures in agriculture. Researched dynamics and modern trends of agricultural production in agrarian sector of the economy. Based on the analysis of official information of agricultural holdings, an assessment of the effectiveness of their activities was carried out and a conclusion is made about the optimal size of their structural subdivisions The advantages and disadvantages of integrated structures are highlighted, the peculiarities of the formation of their land relations are determined. Considered the main problematic issues in the expansion of land massifs agricultural holdings related to the conclusion of land lease agreements land Proposals for the introduction of rational have been developed land use by agricultural holdings for the purpose of rural revival territory The most acute problems in the field have been identified land use, in particular: inefficiency of state administration land resources, corruption, lack of perspective plans development of territories, etc.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарські землі, агрохолдинги, оренда, ефективність, державне регулювання, agricultural land, agricultural holdings, rent, efficiency, state regulation, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Формування земельних масивів агрохолдингів / А. Є. Данкевич // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – Вип. 2 (32). – С. 143–152.

Зібрання