Проблеми використання нових комп’ютерних технологій для дистанційної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У зв’язку з ковідною пандемією та війною дистанційна освіта стала необхідністю. Хоча вона відкриває широкі можливості для поліпшення якості навчання за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, але при цьому значно послабилася виховна складова освіти. Це поставило перед сучасною освітою такі виклики, як технічні телекомунікаційні обмеження та значне посилення соціальної ізоляції. Проте, за допомогою віртуальної та доповненої реальності можна покращити інтерактивність навчання. Також потрібні нові освітні стратегії для забезпечення чесності та ефективності віддаленого оцінювання за допомогою того ж штучного інтелекту (АІ)
In connection with the current pandemic and war, distance education has become a necessity. Although it opens up wide opportunities for improving the quality of education with the help of modern computer technologies, at the same time the educational component of education has weakened significantly. This has presented modern education with challenges such as technical telecommunication limitations and a significant increase in social isolation. However, virtual and augmented reality can improve the interactivity of learning. New educational strategies are also needed to ensure the integrity and effectiveness of remote assessment using the same artificial intelligence (AI)

Опис

Ключові слова

дистанційна освіта, навчальні технології, виклики, адаптація, соціальна взаємодія, засоби оцінювання знань, distance education, educational technologies, challenges, adaptation, social interaction, AI, VR, knowledge assessment tools, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Проблеми використання нових комп’ютерних технологій для дистанційної освіти / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2024. – С. 179–181.

Зібрання