Вплив лимонної кислоти на синтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано доцільність заміни цитрату натрію (регулятор синтезу ліпідів) у середовищі культивування Rhodococcus erylhropolis ИМВ Ас-5017 з етанолом (або гексадекачом) і фумаратом (попередник глюкднеоганезу) на лимонну кислоту для підтримання pH на оптимальному для синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) рівні. Встановлено, що максимальний синтез ПАР R. erylhropolis ИМВ Ас-5017 спостерігався за pH 8,0. Внесення 0,2% фумарату натрію у кінці експоненційної фази росту штаму ІМВ Ас-5017 на середовищі з 2 % етанолу з наступним періодичним підкисленням культуральної рідини лимонною кислотою до pH 8,0 супроводжувалося підвищеним умовної концентрації ПАР на З0, 40 і 95 % порівняно з аналогічним процесом без регуляції pH, використанням як регулятора синтезу ліпідів цитрату натрію і на середовищі з етанолом без органічних кислот відповідно. Expediency of sodium citrate (regulator of lipids synthesis) substitution is shown in the medium of cultivation of Rhodococcus erylhropolis IMV Ac-5017 with ethanol (or hexadecane) and fumarate (glueoneogenesis precursor) by citric acid for pH maintenance at the level optimal for synthesis of surfactants. It has been established the maximum synthesis of surfactants of R.erylhropolis IMV Ac-5017 was observed at pH 8.0. Introduction of 0.2% sodium fumarate at the end of experimental growth phase of the strain IMV Ac-5017 of the medium with 2% of ethanol with further periodic acidification of culture liquid by citric acid up to pH 8.0 was accompanied by the increase of conditional concentration of surfactants by 30, 40 and 95% as compared with an analogues process without pH regulation, by the use of sodium citrate as the regulator of lipids synthesis on the medium with ethanol as well as without organic acids, respectively.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, біосинтез, Rhodococcus erylhropolis ІМВ Ас-5017, регуляція pH, етанол, гексадекан, органічні кислоти, surfactants, biosynthesis, Rhodococcus erythropolis IMV Ас-5017, pH regulation, ethanol, hexadecane, organic acids, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Вплив лимонної кислоти на синтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 / Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, М. О. Шулякова, Д. О. Тарасенко // Микробиологический журнал. – 2011.− Т. 73, № 5. − С. 21−27.

Зібрання