Система управління збутовою діяльністю туристичних операторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізовано актуальні проблеми формування збутових систем туристичних операторів на основі функціональної, товарної, ринкової, регіональної, сегментної та матричної структур збуту. Висвітлено функціональні напрями ефективної організації системи маркетингової та збутової діяльності туристичних підприємств. Розкрито аспекти організаційної структури збуту великих туроператорів ринку шляхом інтегрування матричної та сегментної організаційних структур. The article analyzes actual problems of formation of sales systems of tourist operators on the basis of functional, commodity, market, regional, segment and matrix marketing structures. The functional directions of effective organization of marketing and marketing activities of tourist enterprises are highlighted. The aspects of the organizational structure of sales of large tour operators of the market are revealed through integration of matrix and segment organizational structures.

Опис

Ключові слова

збут, організаційна структура, споживач, туристичний туроператор, sales, organizational structure, consumer, tourist tour operator, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Музичка, Є. О. Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів / Є. О. Музичка // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу : https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3749.

Зібрання