Аналіз структури рейтингу регіонів України за показниками гідної праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу структури рейтингу регіонів України за результатами розрахунку інтегрального індексу людського розвитку за блоком «Гідна праця» за 2004-2013 рр. Дослідження проведені за географічним розподілом регіонів України з метою виявлення найкращих за показниками гідної праці. Визначені регіони-лідери та регіони-аутсайдери у забезпеченні умов гідної праці порівняно з іншими регіонами України.2004-2013 р.р. theanalysisofstructure of a rating of Ukraine regions by results of calculation of integrated index of human development in the Worthy Work block. Researches are conducted with geographical distribution of regions of Ukraine for the purpose of identification of best regions based on indicators of worthy work. Regions leaders and regions outsiders in providing conditions of worthy work are defined in comparison with other regions of Ukraine.

Опис

Ключові слова

індекс, людський розвиток, гідна праця, аналіз, структура, рейтинг, тенденції, index, human development, worthy work, analysis, structure, rating, tendencies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Аналіз структури рейтингу регіонів України за показниками гідної праці / О. А. Лисенко, В. В. Лисенко // Науковий вісник ХДУ. – Херсон, 2015. – Вип. 10, Ч. 1. – С. 156-159. - (Серія «Економічні науки»).

Зібрання