Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційно-регресійний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Специфічним інформативним показником, який дозволяє судити про здатність підприємства до розвитку, є вільний грошовий потік – Free Cash Flow (FCF). Відмінності у розумінні визначення FCF суттєво відбиваються на методах його розрахунку та подальшому аналізу. Саме тому постає проблема формалізації алгоритму визначення розміру FCF. Також потреба сьогодення в застосуванні на практиці конкретних прикладних аспектів щодо управління FCF підприємства обумовила проблематику дослідження та актуальність роботи. Мета – виявлення негативних та позитивних факторів впливу на FCF кондитерських підприємств за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, перевірка статистичної значущості обраних факторів впливу та адекватності моделі у цілому. У статті використано кореляційно-регресійний аналіз FCF. Це дозволило перейти від функціонального зв’язку між факторами та результативним показником до стохастичної залежності. Кореляційно-регресійний аналіз дозволяє розв’язати завдання: з’ясувати аналітичну форму зв’язку між результативним і факторними показниками та встановити рівень його щільності. Проведено кореляційний аналіз у першому випадку між розміром FCF 15 кондитерських підприємств за 2002-2018 рр. та 85 фінансовими показниками звітності. За результатами кореляційного аналізу обрано 10 факторів впливу, які мають щільний зв’язок із розміром FCF. Необхідність присутності в регресійній моделі незалежних факторів призвела до скорочення їх кількості до 5. Найбільший зворотній вплив здійснюють надходження підприємства від продажу капітальних та фінансових інвестицій, де коефіцієнт кореляції становить -0,76. Інші фактори мають значення коефіцієнта кореляції на помітному та високому рівні. Отримане емпіричне рівняння лінійної регресії має множинний коефіцієнт кореляції на рівні 0,9. Підтверджено гіпотезу про відсутність гетероскедастичності моделі. Модель, отримана за результатами кореляційно-регресійного аналізу, є адекватною, статистично значущою. Застосування запропонованої моделі дозволяє прогнозувати загальну величину показника FCF підприємств кондитерської промисловості, визначати тенденції у майбутньому та в цілому здійснювати управління ним.

Опис

Ключові слова

вільний грошовий потік, фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, кондитерське підприємство, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, модель, гетероскедастичність, фінанси, free cash flow, NOPAT, financial result, cash flow report, confectionary enterprise, correlation analysis, regression analysis, model, heteroscedasticity, finance, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційно-регресійний аналіз. – Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1. – С. 68–75.

Зібрання