Вплив тривалості культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті становлено, що мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) щодо бактерій Escherichia coli IEM-1, Bacillus subtilis БТ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Erwinia aroideae H-3 і дріжджів Candida albicans Д-6, а також фітопатогенних бактерій родів Pectobacterium, Pseudomonas і Xanthomonas поверхнево-активних речовин (ПАР), синтезованих Nocardia vaccinii IMB B-7405 на відпрацьованій (пересмаженій) соняшниковій олії та технічному гліцерині (відхід виробництва біодизелю), становила 11—88 і 15—242 мкг/мл відповідно і була нижчою, ніж МІК ПАР, одержаних на рафінованій олії (12—192 мкг/мл) й очищеному гліцерині (22,5—360 мкг/мл). Поверхнево-активні речовини, синтезовані упродовж 7 діб на рафінованій і відпрацьованій олії, виявилися ефективнішими антимікробними агентами щодо фітопатогенних бактерій, ніж ПАР\ утворювані на 5 добу культивування продуцента на цих субстратах. Збільшення з 5 до 7 діб тривалості вирощування N. vaccinii ІМВ В-7405 ж на очищеному, так і технічному гліцерині супроводжувалося синтезом ПАР, ШК яких щодо більшості досліджуваних тест-культур підвищувалося у 1,5—2 рази. Одержані дані засвідчують залежність біологічних властивостей мікробних ПАР від умов культивування продуцента. It was established that the minimum inhibitory concentration (MIC) against bacteria Escherichia coli IEM-1, Bacillus subtilis BT-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Erwinia aroideae H-3 and yeast Candida albicans D-6, as well as phytopathogenic bacteria genera Pectobacterium, Pseudomonas and Xanthomonas surfactants synthesized Nocardia vaccinii IMV B-7405 on waste (refried) sunflower oil and technical glycerol (byproduct of biodiesel production ) was 11—88 and 15—242 |ig/ml, respectively, and were lower than the MIC surfactant obtained on refined oil (12—192 jig/ml) and purified glycerol (22,5—360 jig/ml). The surfactants synthesized for 7 days on refined and waste oil were more effective antimicrobial agents against phytopathogenic bacteria than surfactants formed by 5 days of producer cultivation on these substrates. The increase of the duration from 5 to 7 days of N. vaccinii IMV B-7405 growth on purified and technical glycerol accompanied by a synthesis of surfactants, MIC of which against most studied test cultures was increased by 1.5—2 times. The obtained data testify the dependence of biological properties of microbial surfactants on cultivation conditions of the producer.

Опис

Ключові слова

Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антимікробні властивості, промислові відходи, тривалість культивування, surfactants, antimicrobial properties, industrial waste, duration of cultivation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Вплив тривалості культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 / Т. П. Пирог, Л. В. Никитюк, К. В. Тимошук // Наукові праці НУХТ. – 2016. − Т. 22, № 5. − С. 25−32.

Зібрання