Задача оптимального мінімаксного граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розв’язується задача синтезу мінімаксного керування для об’єктів, які описуються двовимірним рівнянням теплопровідності параболічного типу. Вперше застосовано мінімаксний підхід для керування об’єктами, які описуються двовимірним рівнянням теплопровідності параболічного типу; розглянуто теоретичні положення синтезу мінімаксних регуляторів для випадків зосереджених граничних (точкових) та рухомих регуляторів; розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення, яке дозволяє моделювати динаміку побудованих мінімаксних регуляторів та досліджувати відповідні перехідні процеси The problem of the synthesis of the minimax control for objects described by the two-dimensional equation of heat conductivity of a parabolic type is solved. For the first time, a minimuma approach was used to control the objects described by a two-dimensional parabolic-type heat equation; The theoretical positions of synthesis of minimax regulators for cases of lumped boundary (point) and moving regulators are considered; algorithmic software was developed that allows to simulate the dynamics of the constructed mini-regulators and to investigate the corresponding transients

Опис

Ключові слова

мінімаксне керування, регулятори, системи з розподіленими параметрами, оптимізація, метод проекції градієнта, точкове та рухоме граничне керування, minimax control, regulators, systems with distributed parameters, optimization, gradient projection method, point and move boundary control, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Задача оптимального мінімаксного граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савицька, М. А. Сич // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ. 2018. - Том 24, № 4. - С. 19-28.

Зібрання