Створення умов для саморозкриття особистості студента при викладанні українознавчих дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі вивчення першоджерел з освітньої практики та власного досвіду у статті наголошується на важливості інноваційного навчання, ролі в цьому таких його форм, як лекції та новизни їх змісту, поєднання різноманітних способів і прийомів при їх читанні; творчому використанні семінарських занять для активізації пізнавальної діяльності студентів та ролі в цьому дискусій; захист рефератів з конкретних питань; виконання домашніх завдань на тему «Український інтелігент виробничої сфери: бачення студента» з наступним обговоренням на семінарських заняттях; оцінювання студентами, які претендують на оцінку «відмінно», відповідей інших студентів на екзаменах за активної участі викладача. Творче застосування цих форм навчально-виховного процесу сприяє створенню умов для саморозкриття особистості студента, активізації його пізнавальної діяльності. On the basis of the primary sources of educational practice and personal experience in sex stresses the importance of innovative teaching, role in the following forms, as lecture and novelty of their content, the combination of various methods and techniques in their reading; creative use of seminars for students cognitive activity and role in this debate; protection of essays on specific issues; homework on "Ukrainian intellectual production areas: vision students, followed by discussion in seminars; evaluation of the students who apply get "excellent" responses to other students in examinations with the active participation of the teacher. Creative use of these forms of educational process helps create the conditions for self-disclosure of the individual student's learning of its activation.

Опис

Ключові слова

викладання, українознавчі дисципліни, особистість студента, розкриття особистості, teaching, Ukrainian subjects, identity of the student's, identity disclosure, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Створення умов для саморозкриття особистості студента при викладанні українознавчих дисциплін / П. А. Рудик // Україна, українці, українознавство у XX ст. в джерелах і документах : збірний наукових праць. − К. : Науково-видавничий центр "Наша культура і наука», 1999. - Ч. 2. − С. 500 – 507.

Зібрання