Методологічні проблеми товарознавчої експертизи коштовностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено проблемні питання щодо теоретичного та методологічного забезпечення проведення експертиз культурних цінностей, дано визначення поняття «коштовності», що базується на соціокультурній функції, запропоновано підходи до оцінки: споживної цінності через оцінку оціночних критеріїв та визначення їх інформаційної потужності й порівняння з “ідеалом”; прогнозної вартості, яка пропорційна накопиченої позитивної інформації.
The article describes problems concerning theoretical and methodological support for conducting examinations of cultural values, given the definition of "jewels" that is based on socio-cultural features suggested approaches to evaluation: evaluation of consumer value through evaluation criteria and definition of information capacity and comparison with the "ideal" , predictive value, which is proportional to the accumulated positive information.

Опис

Ключові слова

якісна та кількісна оцінка інформації, qualitative and quantitative evaluation of information, культурні цінності, коштовності, товарознавча експертиза, оціночні критерії, споживна цінність, оцінка, прогнозна вартість, cultural values, jewelry, merchandising inspection, evaluation criteria, use-value assessment, prognostic value, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Артюх, Т. М. Методологічні проблеми товарознавчої експертизи коштовностей / Т. М. Артюх, В. В. Індутний // Вісник КНТЕУ. - 2003. - № 4. - С. 49– 57.

Зібрання