Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота станції сульфітації на цукровому заводі пов'язана з порушенням санітарних вимог до виробничих приміщень через нестабільність обладнання. Виправити ситуацію можна комплексним рішенням: стабілізацією потоків і вдосконаленням конструкції струминного апарату. Метою дослідження є вивчення гідродинаміки реактивних апаратів. Матеріалом для дослідження є струминні апарати з дисперсним струменем рідини та гідродинамічні процеси, що відбуваються в камері змішування. Використовуються теоретичні (теорія доданої маси), експериментальні (загальноприйняті методи дослідження гідродинаміки течій), аналітичні (статистична обробка результатів) методи дослідження. Розроблено конструкції струминних апаратів з дисперсним струменем рідини та покращених експлуатаційних характеристик. На їх основі запропоновано обладнання для здійснення тепломасообмінних процесів у цукровій промисловості (сульфітатори). Показано можливість використання теорії доданої маси при розрахунку такого апарату, зазначено основні причини, чому розрахунок цим методом призводить до неточностей, знайдено коефіцієнт передачі енергії. Зроблено висновок, що складні взаємозв’язки між елементами ежектора та фізичними явищами в камері змішування та неможливість їх кількісного обліку не дозволяють на даний момент створити точну математичну модель його роботи. Наведено можливість застосування теорії доданої маси для розрахунку струминних апаратів з диспергованими струменями рідини та запропоновано нові конструкції струминних апаратів для використання в харчовій промисловості. Operation of the sulfitation station at a sugar factory involves violations of sanitary requirements for production facilities due to instability of the equipment. It is possible to correct the situation with an integrated solution: by stabilizing flows and improving the design of the jet apparatus. The aim of the research is to study the hydrodynamics of jet apparatus. Material for the study is the jet apparatus with a dispersed liquid jet and hydrodynamic processes occurring in the mixing chamber. Theoretical (the theory of added mass), experimental (generally accepted methods of studying the hydrodynamics of flows), analytical (statistical processing of results) research methods are used. Designs of jet apparatus with a dispersed liquid jet and improved performance characteristics are developed. On their basis, the equipment for carrying out heat and mass transfer processes in sugar industry (sulfitators) is proposed. The possibility of using the theory of added mass in the calculation of such apparatus is shown, the main reasons why the calculation by this method leads to inaccuracies are noted, and the energy transfer coefficient is found. It is concluded that complex relationships between the elements of the ejector and physical phenomena in the mixing chamber, and the impossibility of their quantitative accounting do not allow creating an accurate mathematical model of its operation so far. The possibility of applying the theory of added mass to the calculation of jet apparatus with dispersed liquid jets is presented, and new designs of jet apparatus for using in food industry are proposed.

Опис

Ключові слова

jet apparatus, dispersed jet, added mass, energy transfer coefficient, струминний апарат, розсіяний струмінь, додана маса, коефіцієнт передачі енергії, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12

Зібрання