Сільські статутні громадські товариства України в умовах Першої світової війни: відображення діяльності на сторінках «Вестника Хорольского общества сельского хозяйства»

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Українська сільська ініціатива щодо організації громадських (неприбуткових) статутних товариств фіксується з кінця ХІХ ст. Зважаючи на особливості «Статутів» їхня діяльність виокремлюється від діяльності кооперативних товариств, які функціонували паралельно. В умовах Першої світової війни напрями та масштаби роботи таких об’єднань були змінені у різний спосіб. Одним із інформаційних джерел, які висвітлювали їхню діяльність були видання громадських статутних товариств повітового рівня. В окремих випадках так і матеріали є єдиним свідченням факту існування громадського руху в Україні на сільському адміністративно-територіальному рівні у період 1914–1917 рр. Ukrainian rural initiative on the organization of the public charter societies (non-profit) is fixed from the late nineteenth century. Given the peculiarities of the «Statutes» their activities distinguishes from the activities of cooperative societies that operate in parallel. In the First World War, direction and scope of work of these associations are modified in various ways. One of the information sources, covering their activities were public edition statutory societies county level. In some cases, these materials are the only evidence of the existence of the social movement in Ukraine to rural administrative and territorial level during the 1914–1917.

Опис

Ключові слова

громадянське суспільство, сільська громадська ініціатива, українське село, civil society, rural public initiative, ukrainian village, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Сільські статутні громадські товариства України в умовах Першої світової війни: відображення діяльності на сторінках «Вестника Хорольского общества сельского хозяйства» / О. З. Силка // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2014. – № 29 (322). – С. 19–24. – (Історичні науки).

Зібрання