Особливості управління обіговими коштами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто та проаналізовано основні підходи до здіснення процесу управління обіговими коштами підприємства. Визначені основні чинники, що впливають на ефективність управління обіговими коштами, оцінено їх вплив на цей процес. Подані основні теоретичні підходи до особливостей використання оборотних засобів з найбільшою ефективністю. Розглянуті шляхи та резерви прискорення часу обертання обігових коштів, збільшення ефективності їх використання в сучасних умовах. It is considered and analysed the basic approaches to process of management of turnaround means of the enterprise. The major factors are determined, that influence for the efficiently of management of turnaround means, their influence on this process is appreciated. The basic theoretical approaches to process to use of the basic means with the greatest efficiency are given. The ways and reserves of acceleration of time of a revolution of turnaround means, increase of efficiency of their use in modern conditions are considered.

Опис

Ключові слова

обігові засоби, підприємство, нормовані обігові засоби, кругообіг обігових засобів, сфера виробництва, сфера обігу, turnaround means, enterprise, normalized turnaround means, revolution of turnaround means, sphere of manufacture, sphere of a revolution, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Горобець, О. В. Особливості управління обіговими коштами підприємства / О. В. Горобець // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 17. - Спец. випуск – С. 210-213.

Зібрання