Сировина для виробництва картопляних чіпсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В час постійного зростання темпу життя, все більшої популярності набувають продукти які не потребують додаткового кулінарного оброблення, зокрема, смажені картоплепродукти – картопляні чіпси, якість яких в значній мірі залежить від якості сировини – картоплі. В сучасних умовах виробництва значну роль відіграє сорт картоплі, як головний чинник технологічних властивостей. Цільове використання сортів картоплі обумовлено поєднанням певних ознак і властивостей принципового значення, які формують бульби з чітко визначеними параметрами якості. А тому для отримання продукту високої якості першочергова роль належить сорту. At a time of constant growth rate of life have become increasingly popular foods that do not require additional culinary processing, including fried potato foods – potato chips, whose quality is largely dependent on the quality of raw materials - the potato In modern conditions of production plays a significant role potato variety as a factor in technological properties. Targeted use of potato varieties is due to a combination of specific characteristics and properties of fundamental importance, which form tubers with well-defined quality parameters. Therefore to obtain a high quality grade primary role to play.

Опис

Ключові слова

картопля, картоплепродукти, картопляні чіпси, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, potato, potato foods, potato chips

Бібліографічний опис

Лисогор, О. А. Сировина для виробництва картопляних чіпсів / О. А. Лисогор, В. М. Ковбаса, Т. М. Купріянова // Збірник наукових праць НААН України / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – № 3. – С. 40–43.

Зібрання