Ресурсо-енергозбереження при виробництві технічного і паливного біетанолу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для забезпечення конкурентоспроможності паливного і технічного біоетанолу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках розроблені сучасні прогресивні енерго- та ресурсозбережні екологічно безпечні технології біопалива. Сучасні наукові надбання дають змогу докорінно змінити класичні процеси використання крохмалю і некрохмальних полісахаридів зерна при виробництві спирту. В реалізації таких процесів важлива роль належить ферментативній конверсії полісахаридів в зброджуванні цукру, що значно зменшує енергоспоживання при виробництві технічного і паливного етанолу. Action of providing of competitiveness of fuel and technical bioethanol both on internal and on external, markets the modern progressive are developed energy- and resursozbsrszhni ecologically safe technologies of biopropellant. Modern scientific acquisitions enable in a root to change the classic processes of the use of starch and unstarched polysaccharidess of grain at the production of alcohol. In realization of such processes an important role belongs to fermentativniy conversion of polysaccharidess in zbrodzhuvanni of sugar which considerably diminishes an energy consumption at a production technical and by a fuel an ethanol.

Опис

Ключові слова

технічний біоетанол, technical bioethanol, паливний біоетанол, fuel bioethanol, ресурсо-енергозбереження, resurso-energy-savings, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Ресурсо-енергозбереження при виробництві технічного і паливного біетанолу / В. А. Домарецький, П. Л. Шиян, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – № 4. – С. 201–205.

Зібрання