Удосконалення очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням вітчизняної целюлози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто проблему додаткового очищення сиропу та клеровки бурякоиукрового виробництва. Наведені результати порівняльних досліджень ефективності очищення сиропу після ПІ корпусу випарної станції та клеровки жовтого цукру целюлозою різних марок. Показано ефективність розробленого комбінованого способу очищення сиропу і клеровки бурякоцукрового виробництва з використанням катіонного поліелектроліту полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГХ) та сорбційноактивної целюлози марки Армоцель вітчизняного виробництва, який дозволяє підвищити ефект знебарвлення до 44 %, чистоту сироту на 0,9…1,8 од., ефект зниження каламутності сиропу та клеровки до 93…96%. The article deals wth the problem of syrup additional purification and the refining of sugar beet production. The results of the comparative studies of syrup purification effectiveness after III evaporating station corp and the refining of yellow sugar with the use of cellulcise of various brands are presented. The efficiency of the developed combined method of syrup purification and the refining of sugar beet production with the use of polyelectrolyte polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PGMGH) and sorpticn-active cellulose of Armotsel brand of home production which affords to increase the effect of bleaching to 44 % syrup purity by 0.9…1.8 un the effect of reducing syrup turbidity and refining to 93…96 % is shown.

Опис

Ключові слова

адсорбція, забарвлені речовини, знебарвлення, очишення, сироп, клеровка, активне вугілля, адсорбент, целюлоза, кольоровість, каламутність, кафедра технології цукру і підготовки води, purification, adsorption, refining, thick semi-products, bleaching, active carbon, cellulose, turbidity

Бібліографічний опис

Молодницька, О. М. Удосконалення очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням вітчизняної целюлози / О. М. Молодницька, Л. С. Клименко, Н. І. Штангеєва // Наукові праці НУХТ – К.: НУХТ, 2013. – № 48. – С. 113-119.

Зібрання