Фактори і проблеми, що впливають на розвиток ділової кар’єри сучасної особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інтеграція України в міжнародний конкурентний простір обумовила значимість управління діловою кар’єрою як основної проблеми його розвитку. Ефективне управління діловою кар’єрою передбачає поглиблення знань про динаміку розвитку ділової кар’єри, визначення факторів і проблем, що впливають на нього. У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти управління діловою кар’єрою. В ході дослідження використано описові та проблемно-тематичні методи. Охарактеризовано управління діловою кар’єрою, зокрема визначено чинники, які впливають на її розвиток, та основні проблеми кар ’єрного зростання працівників. Досліджено вплив окремих рівнів факторів на розвиток ділової кар’єри, вплив особистісного розвитку людини на її кар’єрні досягнення. Проаналізовано динаміку розвитку ділової кар’єри та основні потреби індивіда на кожному етапі кар’єрного просування. Наведені фактори успішного вибору професії. Результати дослідження показали, що ділова кар’єра починається не з моменту отримання певної посади, а з моменту професійного вибору сфери, яка підходить для застосування своїх здібностей і можливостей, а тому важливим є правшьний професійний вибір, здатність до системного вдосконалення професійних компетенцій у тій чи іншій галузі діяльності. Також досліджено управління діловою кар’єрою, зокрема окреслено конкретні фактори впливу на кар’єрні установки і наміри людини, що виконують важливі функції в її трудовій діяльності. Для забезпечення професійного зростання працівників і для задоволення інтересів кожної із сторін трудових відносин необхідно розробити ефективну стратегію управління діловою кар’еєрою на підприємстві, враховуючи фактори впливу на її розвиток. Ukraine’s integration into the international competitive space has determined the importance of the problem of business career management as the main problem of its development Effective business career management emphasizes the importance of deepening knowledge about the dynamics of business career development and the factors and problems that affect it The objects of the research are theoretical and practical aspects of business career management. The methods of descriptive and problem-thematic were used in the course of the research. The article describes the essential characteristics of business career management, also the factors that influence its development. The main problems of career growth of employees have been identified. The influence of certain levels of factors on the development of a business career has been studied. The dynamics of business career development and the basic needs of the individual at each stage of career advancement are analyzed. The influence of a person’s personal development on his career achievements has been studied. The factors of successful choice of profession are given. The results of the study showed that business career does not begin from the moment of obtaining a certain position, but from the moment of professional choice of the field that is suitable for the application of their abilities and capabilities. Therefore, it is important to make the right professional choice, the ability to systematically improve professional competencies in a particular field of activity. It was also investigated that the management of a business career, in particular the delineation of specific factors influencing the career attitudes and intentions of a person, play an important role in his work. Therefore, to ensure the professional growth of employees and to meet the interests of each party to the employment relationship, it is necessary to develop an effective strategy for managing a business career in the company, taking into account the factors influencing its development.

Опис

Ключові слова

кар’єра, задоволеність працею, кваліфікація, мотивація, конкуренція, соціалізація, професійні компетенції, career, job satisfaction, qualification, motivation, competition, socialization, professional competencies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Курченко, К. М. Фактори і проблеми, що впливають на розвиток ділової кар’єри сучасної особистості / К. М. Курченко, Д. Г. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 3. - С. 130-136.

Зібрання