Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга «The Last Ship» (2013)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано, що у творенні хронотопу приморського міста й супутньої йому образно-символічної концептосфери значну роль відіграють архетипні мотиви (і передусім корабель як алегоричний аналог Храму) та їхні інтерпретації крізь призму поетичного світобачення та світовідчуття Стінга – уродженця приморського Ньюкасла. Узагальнено особливості взаємодії в текстах, які належать до «Останнього корабля», поетичної фоніки, лексики, стилістики, синтаксису у становленні пісенної образності; утверджено кожну пісню як окремий сюжетний твір і водночас складник великого естетичного цілого, який синтезує ліричні, ліро-епічні, епічні, драматичні, фольклорні, сатиричні та гумористичні, публіцистичні жанрові елементи і тим самим зумовлює несподівані повороти у сюжетиці та генериці альбому. Інтерпретуванням пісенного тексту з точки зору жанру, співвіднесенням його версифікаційних особливостей з розвитком поетичної думки митця з’ясовано, що основними виявами унікальності поезії Стінга, явленими в «Останньому кораблі», є переосмислення класичних і фольклорних архітворів, зокрема «морської» тематики, у контексті синтезу лірики з музикою та творення на цьому ґрунті нових жанрово-стильових модифікацій, принципів просодії та художнього мовлення, інтертекстуальних та інтермедіальних парадигм.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, поезія, пісня, творчість Стінга, жанр, образ, персонаж, мотив корабля, poetry, song, works by Sting, genre, image, character, motif of a ship

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга «The Last Ship» (2013) / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – № 41, Т. 1. – С. 86–91.

Зібрання