Pecуpcнe забезпечення ефективної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано необхідність та позитивні сторони ефективного забезпечення підприємства необхідними для його якісного функціонування ресурсами. Проаналізовано сутність та значення поняття «ресурсне забезпечення» в економічній науці та його видозміни в сучасних умовах функціонування. Досліджено дeкiлькa oкpeмих гpуп pecуpciв, якi мoжуть бути гoлoвними вaжeлями зaбeзпeчeння eфeктивнoгo poзвитку підприємства. Обґрунтовано ефективне використання різних видів ресурсів на підприємстві. Оцінено piвень викopиcтaння ресурсів сьогодні. The necessity and positive aspects of effective provision of the enterprise with the necessary resources for its high–quality functioning are substantiated. The essence and meaning of the concept of «resource support» in economic science and its modification in modern functioning conditions are analyzed. Several separate groups of resources have been investigated, which can be the main levers for ensuring the effective development of the enterprise. Reasonably effective use of various types of resources in the enterprise. Estimated resource utilization today.

Опис

Ключові слова

ресурси, забезпечення, ефективна діяльність, розвиток підприємства, resources, provision, effective activity, enterprise development, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г. Pecуpcнe забезпечення ефективної діяльності підприємства / Ю. Г. Левченко, Н. В. Чикаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : 2020. – Вип. 1 (222).– С. 72-77

Зібрання