Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі проведено аналіз конкурентоспроможності страхового ринку України на основі показників щільності страховиків, щільності страхових премій, відкритості та ємності страхового ринку. Встановлено, що найвища щільність страховиків для ринку загального страхування протягом досліджуваного періоду була у 2013 році. Крім цього, визначено, що протягом останніх років в Україні суттєво збільшується кількість транснаціональних страховиків (іноземний капітал більше 51 %). Дослідження ємності страхового ринку показало відносно стабільну динаміку функціонування страхового ринку країни. Аналіз показників щільності валових премій, а саме середня сплачена премія на душу населення та середня премія пересічного страховика, протягом досліджуваного періоду мають тенденцію до зростання. The paper analyzes the competitiveness of the Ukrainian insurance market on the basis of indicators of the density of insurers, the density of insurance premiums, the openness and capacity of the insurance market. It was established that the highest density of insurers for the general insurance market during the investigated period was in 2013. In addition, it has been determined that in recent years Ukraine has significantly increased the number of transnational insurers (foreign capital is more than 51%). Investigation of the capacity of the insurance market showed a relatively stable dynamics of the functioning of the insurance market of the country. The analysis of the gross premiums density, namely the average paid per capita and the average premium of the average insurer, have a tendency for growth during the investigated period.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, конкурентоспроможність, щільність, ємність, відкритість, insurance market, competitiveness, density, capacity, openness, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз / М. І. Арич, Л. В. Шірінян // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, №5. - Ч. 2. – С. 17–25.

Зібрання