Типи інновацій та їх реалізація в харчовій промисловості Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний стан, особливості, тенденції та основні напрями розвитку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної інтеграції та вплив фінансово-економічної кризи. Доведено, що підприємства харчової промисловості, які здійснюють інноваційну діяльність у значних масштабах, володіють високим інтелектуальним потенціалом ;основні зусилля спрямовують на підтримку вже існуючого рівня розвитку, більш ефективну організацію інноваційної діяльності та покращення управління інноваціями з метою подальшого інноваційного розвитку підприємств.
The current state, features, trends and key areas of innovation of the food industry of Ukraine in international integration and the impact of financial crisis. It is proved that the food industry engaged in innovative activities in large scale with highintellectual potential, the main effort directed to support the existing level of development, more effective organization of innovation and improve innovation management with a view to further development of innovative enterprises.

Опис

Ключові слова

товарна інновація, product innovation, технологічна інновація, ринкова інновація, маркетингова інновація, управлінська інновація, інноваційна діяльність, фінансово-економічна криза, підприємства харчової промисловості, technological innovation, market innovation, marketing innovation, management innovation, innovation, financial and economic crisis, the food industry, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Зібрання