Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інвестиційна діяльність виробничого підприємства є стратегічною та тактичною впродовж всього його життєвого циклу і практично зводиться до сукупності циклічно здійснюваних різноманітних проєктів задля забезпечення основної діяльності. Ефективна реалізація будь-якого проєкту залежить зокрема від фінансових ресурсних можливостей. Тому одночасно з вибором стратегічних напрямків інвестиційної діяльності необхідно подбати про формування фінансових джерел для створення інвестиційних ресурсів. Метою дослідження є окреслення основних проблем формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхів їх вирішення. Методи дослідження: систематизації, індукції та дедукції, узагальнення. Результати дослідження. Сформовані основні підходи до вирішення про-блем формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підпри-ємств. Галузь застосування результатів: результати дослідження можуть за-стосовуватись у сфері фінансового проєктного забезпечення інвестиційної та загальної діяльності підприємства. Висновки. В основі раціоналізації інвестиційної діяльності та ефективного прогнозованого формування і витрачання фінансових ресурсів має бути інвести-ційна стратегія підприємства, яка ґрунтується на стратегічному виборі на то-му чи іншому етапі життєвого циклу. Інвестиційну діяльність підприємства ва-рто розглядати як сукупність різномасштабних інвестиційних проєктів різного призначення, при цьому різноманіття проєктів доцільно привести у відповідність до етапів життєвого циклу підприємства: проєкти започаткування бізнесу, проєкти підтримки функціонування, проєкти зростання, проєкти розвитку. Практично усі проєкти мають позиціонуватись як інноваційні, зокрема це можуть бути стартапи, або інноваційні проєкти з амбіціями стартапу. Сукупність різних проєктів залежно від етапу циклу має свою специфіку фінансування. При цьому мають бути задіяні механізми попереднього та запобіжного формування (зокрема накопичення) джерел фінансування. Сукупність джерел фінансування залежить від етапу життєвого циклу і загалом може бути зведена до наступного переліку: власні кошти (паї), фандрейзинг (краудфандингові платформи), венчурне фінансування (зовнішнє),залучення (зовнішнє та внутрішнє) і запозичення (зовнішнє і внутрішнє), власні кошти (додаткове внесення паїв власниками, амортизаційні відрахування, прибуток, спеціальні акумульовані фонди підприємства), самофінансування за рахунок доходів від фінансової та інвестиційної діяльності; венчурне самофінансування розроблення перспективних інноваційних проєктів (зокрема через участь у венчурних фондах), проєктне фінансування новими власниками (співвласниками), власні кошти (як накопичення від попереднього бізнесу). The investment activity of a manufacturing enterprise is strategic and tactical throughout its life cycle and is practically reduced to a set of cyclically implemented various projects to ensure the core business. The effective implementation of any project depends in particular on financial resources. Therefore, along with the choice of strategic directions of investment activities, it is necessary to take care of the formation of financial sources for the creation of investment resources. The purpose of the study is to outlining the main problems of forming sources of financing for project investment of enterprises and ways to solve them. Research methods: systematization, induction and deduction, generalization. Research results. The basic approaches to the decision of problems of for-mation of sources of financing at project investment of the enterprises are formed. Scope of the results: the results of the study can be used in the field of financial project support of investment and general activities of the enterprise. Conclusions. The basis for the rationalization of investment activities and effective projected formation and expenditure of financial resources should be the investment strategy of the enterprise, which is based on strategic choices at one stage or another in the life cycle. The investment activity of the enterprise should be considered as a set of large-scale investment projects for different purposes, while the diversity of projects should be brought into line with the stages of the enterprise life cycle: business start-up projects, maintenance projects, growth projects, development projects. Virtually all pro-jects should be positioned as innovative, in particular startups, or innovative projects with startup ambitions. The set of different projects depending on the stage of the cycle has its own specifics of funding. At the same time, mechanisms of preliminary and preventive formation (including accumulation) of sources of financing should be involved. The set of sources of funding depends on the stage of the life cycle and can be reduced to the fol-lowing list: own funds (shares), fundraising (crowdfunding platforms), venture finance (ex-ternal), involvement (external and internal) and borrowing (external and internal), own funds (additional contributions by owners, depreciation deductions, profits, special accu-mulated funds of the enterprise), self-financing from income from financial and investment activities; venture self-financing for the development of promising innovative projects (in-cluding through participation in venture funds), project financing with new owners (co-owners), own funds (as savings from previous business).

Опис

Ключові слова

джерела фінансування, проєктне інвестування, життєвий цикл підприємства, проєкти започаткування бізнесу, проєкти підтримки функціонування, проєкти розвитку, проєкти зростання, sources of financing, project investment, enterprise life cycle, business start-up projects, business support projects, development projects, growth projects, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2022. – № 2 (249). – С. 75–81

Зібрання