Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на підприємствах харчової промисловості

Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблема розвитку підприємств харчової промисловості і, зокрема, організації раціонального використання виробничих ресурсів. Проаналізовано основні форми організаційно-економічного механізму ресурсозбереження, процес підготовки й розробки плану заходів ресурсозбереження на підприємстві, фактори раціонального споживання виробничих ресурсів, що визначають причини й умови реалізації резервів ресурсозбереження. It is considered problem of development of enterprises of food industry, in particular, organizations of the rational use of production resources. Basic forms are analysed organizationally economic to the mechanism of resursozberezhennya, process of preparation and development of plan of measures of resursozberezhennya on an enterprise, factors of rational consumption of production resources which determine reasons and terms of realization of backlogs of resursozberezhennya.

Опис

Ключові слова

ресурси, виробничі ресурси, організаційно-економічний механізм, ресурсоспоживання, фактори, резерви, agrarian and industrial complex enterprises, industrial resources, organizational-economic mechanism, factors, reserves, ресурсосбережения, ресурсозбереження

Бібліографічний опис

Шеремет, О. О. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на підприємствах харчової промисловості / О. О. Шеремет, О. М. Кривчун // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2011. - № 40. – С. 34-39.

Зібрання