Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємства олійно-жирової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується досвід впровадження системи екологічного менеджменту у діяльність підприємств олійно-жирової галузі з метою його узагальнення та поширення на інших підприємствах. Об’єктом дослідження є система екологічного менеджменту ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Методами дослідження є системний, статистичний, експертного опитування, інтегрального оцінювання. На ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» функціонує інтегрована система управління якістю та безпечністю харчових продуктів та кормових продуктів (шроту), яка відповідає вимогам ДСТУ ІSО 9001:2009 та ДСТУ ІSО 22000:2007, система екологічної сталості (ІSСС) за міжнародним стандартом ISO 14001:2015. Охарактеризовані етапи впровадження екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту серії ISO 14000. Досліджені заходи, які впровадило у діяльність ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» згідно міжнародного стандарту ISO 14001:2015. Обґрунтовані наявні переваги від впровадження системи екологічного менеджменту з впливом на зниження показників використання ресурсів (електроенергії, теплоенергії) та збільшення економічних показників діяльності підприємства (чистий дохід від реалізації продукції, матеріаловіддача, оновлення основних виробничих засобів, ресурсоємність виробництва). Наукова новизна полягає: у застосуванні методики оцінювання стану екологічного менеджменту на ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» за допомогою інтегральних показників за період 2010-2018 років з обґрунтуванням висновків для подальшого його покращення. Практична значимість отриманих результатів полягає у поглибленні методичних підходів, спрямованих на контроль за станом екологічного менеджменту підприємства, для запобігання його зниження та попередження керівництва з метою прийняття активних заходів. The experience of introduction of ecological management system in the activity of the enterprises of oil and fatty industry with the aim of its generalization and distribution on other enterprises is investigated in the article. The research object is the system of ecological management of Private Joint Stock Company “Vinnytsia oil and fat processing plant”. The methods of research are system, statistical, expert questioning, integral evaluation. Integrated control system of quality and safety of food products and forage products (oilseed residues), that answers the requirements of State Standard of Ukraine ІSО 9001:2009 and State Standard of Ukraine ІSО 22000:2007, system of ecological constancy (ІSСС) according to the international standard of ISO 14001:2015 is functioned on Private Joint Stock Company the “Vinnytsia oil and fat processing plant”. Described stages of ecological management introduction in accordance with the international standard of ISO 14000 series. Investigational events that were introduced into the activity of Private Joint Stock Company the “Vinnytsia oil and fat processing plant” according to the international standard of ISO 14001:2015. Reasonable present advantages from introduction of ecological management system with influence on the decline of indexes of resources use (electric power, heat power) and increase of economic indicators of enterprise’s activity (net profit from products realization, material productivity, updating of the main productive assets, heat production). The scientific novelty consists: in application of methodology of evaluation state of ecological management on Private Joint Stock Company the “Vinnytsia oil and fat processing plant” by means of integral indexes for the period of 2010-2018 with the conclusions for its further improvement. Practical meaningfulness of the got results consists in deepening of the methodical approaches sent to the state control after the ecological management of the enterprise, for prevention of its decline and guidance preventing with the aim of active events acceptance.

Опис

Ключові слова

олійно-жирова галузь, екологічний менеджмент, показники, підприємство, oil and fat industry, experience, environmental management, enterpris, indicatorse, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємства олійно-жирової галузі / О. І. Драган, Н. М. Чеснік // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. - Том 26. - С. 90-99.

Зібрання