Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто технологічний процес вирощування хлібопекарських дріжджів, що відбуваються в ферментерах циклічним, способом при постійному підживленні. Апарати, в яких відбуваються процеси з міжфазними переходами, мають свої особливості, що ускладнюють їх оптимальне керування. Кінетична модель процесу вирощування хлібопекарських дріжджів містить кінетичні параметри, охоплює весь можливий діапазон зміни термодинамічних сил і часових стадій розвитку процесу та враховує те, що циклічний процес може відбуватися як за наявності періоду індукції (латентного періоду), так і за його відсутності. Запропоновано метод визначення кінетичних параметрів, а також визначено регресійні залежності для форм-фактора, який залежить від початкових параметрів процесу та сталої часу, то пов'язана з параметрами, які впливають на швидкість перебігу процесу вирощування хлібопекарських дріжджів. The article deals with the manufacturing process of baking yeast growing which is happening in fermenters using cyclic technique with constant feeding. Apparatus, in which the proc-esses of interfacial transitions occur, have their own characteris-tics complicating their optimal management A kinetic model of a process of bakery yeast growing contains kinetic parameters covering the whole possible range of variation of thermodynamic forces and temporal stages of the development process and considers that the cyclic process can take place both in the presence of an induction period (latency) and in its absence. A method of determining the kinetic parameters is proposed. The regression dependence for the form factor, which depends on the initial parameters of the process and the time constant asso-ciated with the parameters that affect the growing speed of the process of baking yeast, has been determined.

Опис

Ключові слова

fermenter, kinetic model, kinetic parameters, form factor, latent period, ферментер, форм-фактор, кінетична модель, кінетичні параметри, латентний період, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чорна, Ю. О. Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів / Ю. О. Чорна, В. Г. Трегуб // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 15-20.

Зібрання