Порівняльний розрахунок потужності та вироблення електроенергії фотоелектричними станціями (ФЕС) для цивільних об’єктів та автостоянок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проєктування систем електрозабезпечення житлових будинків з викорис-танням відновлювальних джерел енергії є актуальним завданням, оскільки дає змогу забезпечувати енергоефективні режими електропостачання та електро-споживання, зменшити навантаження на електричну мережу і вартість елек-тричної енергії, що споживається. У статті запропоновані підходи до проєктування фотоелектричної станції (ФЕС), що встановлюється на даху багатоквартирного житлового будинку і багатоповерхової автостоянки з урахуванням архітектурних особливостей бу-дівель, які значною мірою обумовлюють особливості місця встановлення фото-елементів і режими споживання електричної енергії. Представлена класифіка-ція багатоквартирних житлових будинків (БЖБ) за архітектурними особливо-стями. Виконано проєктування ФЕС і розрахунок електричних навантажень для БЖБ різних архітектурних груп. Розрахунок електричних навантажень про-водився окремо для БЖБ і їх систем життєзабезпечення з використанням заздалегідь зібраних даних про житлові будинки та питомі навантаження квартир. Питомі розрахункові навантаження квартир враховують наванта-ження освітлення загальнобудинкових приміщень, а також навантаження слабкострумових пристроїв і малопотужного силового обладнання. При розра-хунку навантаження силових електроприймачів БЖБ враховано навантаження ліфтових установок і санітарно-технічних пристроїв. Для БЖБ різних архітектурних форм з різною кількістю квартир, різним співвідношенням квартирного і силового навантаження виконано моделювання режимів роботи ФЕС: з урахуванням місця встановлення ФЕС, сонячного ви-промінювання і особливостей генеруючого обладнання розраховані прогнозні значення генерованої потужності та електричної енергії для різних періодів ро-ку. Моделювання проводилося з використанням програмного пакета SAM. Проведено фінансову оцінку проєктів ФЕС: розраховано капітальні вкладен-ня на ФЕС і термін окупності проєкту.

Опис

Ключові слова

ФЕС, проєктування, потужність, виробіток електроенергії, розподіл навантаження, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, load distribution, PPS design, PPS capacity, electricity generation

Бібліографічний опис

Зінькевич, П. О. Порівняльний розрахунок потужності та вироблення електроенергії фотоелектричними станціями (ФЕС) для цивільнихоб’єктів та автостоянок / П. О. Зінькевич, С. М. Балюта // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, №6. – С. 37-48

Зібрання