Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством

Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено необхідність впровадження бюджетування в контексті ощадливості за потоком створення цінності для споживача. Запропоновано внутрішні стандарти бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством в розрізі груп: організаційні (Положення про потік створення цінності, Керівництво з бюджетування, Регламент карти потоку створення цінності), методичні (Методика формування конкретного бюджету за потоком створення цінності), технологічні (Положення про автоматизацію бюджетування в інформаційній системі, Положення про комерційну таємницю). Рекомендовано оформлення як додатків Альбому уніфікованих форм управлінської звітності з ключовими показники ефективності і Класифікатора режимної інформації за ступенем її секретності. Доведено доцільність розроблення і запровадження внутрішніх стандартів бюджетування. The need for the introduction of lean budgeting of value stream for consumer. Standards proposed to develop as internal budgeting system of lean management by industrial enterprise in the context of groups: organizational (Regulation on the value stream, Budgeting Manual, value stream maps Regulation), methodical (Method of forming a specific budget for the value stream), technological (Regulations on the automation of budgeting in the information system, the Regulation on trade secrets). Applications recommended registering for the unified form of management reporting with key performance indicators and details of the regime of information on the extent of its secrecy. The feasibility is proved for the development and implementation of internal budgeting standards.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, бюджетування, стандартизація, внутрішні стандарти, ощадливе виробництво, budgeting, standardization, internal standards, lean manufacturing, value stream

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством / І. В. Колос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – 11. – С. 65-68

Зібрання