Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізується ринок круїзного туризму в Україні й здійснюється порівняння етапів формування круїзного туристичного продукту основними учасниками ринку дивізіону «УДП-пасфлот» та компанії «Червона рута». Дослідження показали, що робота дивізіону «УДП-пасфлот» є ефективною за рахунок співпраці з круїзними операторами, які, фрахтуючи судна, самостійно формують круїзний туристичний продукт та здійснюють його продаж; на діяльність «Червона рута» більше впливають загальноекономічні чинники, оскільки компанія сама визначає маршрути круїзного туристичного продукту та здійснює їх просування на ринок. За методом SPACE-аналізу проведено зважену оцінку критеріїв діяльності та спроектовано вектор рекомендованої стратегії в системі координат SPACE дивізіону «УДП-пасфлот» і компанії «Червона рута». Стратегія «Червона рута» відповідає активній продуктовій політиці, що характеризує інноваційну сприйнятливість через необхідність впровадження інноваційного круїзного туристичного продукту на традиційних та нових для компанії сегментах ринку. Стратегія «УДП-пасфлот» є більш консервативною, що визначається через поліпшення круїзного туристичного продукту, включаючи посилення контролю за якістю обслуговування та безпекою під час подорожі. Визначено, що в Україні хоча й розвивається переважно в’їзний круїзний туризм, однак флот застарілий, а модернізація круїзної інфраструктури вимагає великих вкладень. При цьому круїзний туризм має значний потенціал розвитку, міжнародні круїзні оператори готові співпрацювати та інвестувати кошти в його розвиток, але недосконалість українського законодавства, відсутність різноманітних форм державно-приватного партнерства, нерозуміння владою перспектив, що може дати туристична галузь в цілому, змушують не конкурувати, а виживати компаніям, що надають послуги круїзного туризму. The article analyzes the market of cruise tourism in Ukraine and the comparison stages of formation of cruise tourism product key market participants division "UDP-pasflot» and «Red Rue". Studies have shown that the work division "UDP-pasflot" is effective by working with cruise operators who frahtuyuchy vessel independently form the cruise tourism product and carry out its sale; the activities of "Red Rue" more general economic factors affecting, as the company itself defines the routes of cruise tourism product and carries them to market. By the method of analysis conducted SPACE-weighted evaluation criteria designed vector operations and the recommended strategy division coordinates SPACE "UDP-pasflot" and of "Red Rue". The strategy of "Red Rue" corresponds active policy's Food characterizing the susceptibility of innovation through the need to introduce innovative cruise tourism product in traditional and new market segments for the company. Strategy "UDP-pasflot" is more conservative, determined through cruise tourism product improvements, including increased control over the quality of service and safety while traveling. It was determined that although Ukraine develops mainly inbound cruise tourism, but outdated fleet and upgrading of cruise infrastructure requires large investments. This cruise tourism has great potential for development, international cruise operators are willing to cooperate and invest in its development, but the imperfection of Ukrainian legislation, the lack of various forms of public-private partnership, misunderstanding power prospects that can give the tourism industry in general, force is not to compete, and surviving companies that provide services to cruise tourism.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, круїзний туризм, круїзний туристичний продукт, круїзні компанії в Україні, SPACE-аналіз, SPACE-analysis, cruise tourism, cruise tourism products, cruise company in Ukraine

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіст. – 2016. - № 3. - С. 3-8.

Зібрання