Роль фосфоенолпіруваткарбоксилази у синтезі поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus К-4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що під час культивування Acinetobacter calcoaceticus К-4 на середовищі з етанолом і сечовиною показники синтезу поверхнево-активних речовин, активність фосфоенолпіруват(ФЕП)-карбоксилази (ферменту анаплеротичної реакції, що функціонує у мікроорганізмів за умов росту на вуглеводних субстратах), а також ферментів глюконеогенезу (ФЕП-синтетази і ФЕП-карбоксикінази) були у 1,5-3 рази вищими порівняно з використанням нітратного джерела азотного живлення. Обговорюється фізіологічна роль ФЕП-карбоксилази у процесі вирощування A. calcoaceticus К-4 на середовищі з етанолом і сечовиною як спосіб знешкодження вуглекислого газу, утворюваного в уреазній реакції, що в свою чергу супроводжується підвищенням у клітинах бактерій пулу С4-дикарбонових кислот, посиленням глюконеогенезу і збільшенням синтезу поверхнево-активних гліколіпідів. It has been established that under cultivation of Acinetobacter calcoaceticus K-4 on the medium with ethanol and urea the indices of surfactants synthesis, activity of phosphoenolpyruvate (PEP) carboxylase (enzyme of anaplerotic reaction functioning in microorganisms under growth on carbohydrate substrates), as well as the enzymes of gluconeogenesis (PEP-synthetase and PEP carboxykinase) were 1,5-3 times higher as compared with the use of nitrate source of nitrogen nutrition. Physiological part of PEP-carboxylase when growing A. calcoaceticus K-4 on the medium with ethanol and urea as a method of neutralization of carbon dioxide by increasing a pool of C4-dicarbonic acids in the bacterial cells, by intensification of gluconeogenesis and synthesis of surface-active glycolipids.

Опис

Ключові слова

Acinetobacter calcoaceticus К-4, поверхнево-активні речовини, етанол, сечовина, фосфоенолпіруваткарбоксилаза, анаплеротичні реакції, глюконеогенез, Acinetobacter calcoaceticus К-4, Acinetobacter calcoaceticus K-4, biosurfactants, ethanol, urea, phosphoenolpyruvate carboxylase, anaplerotic reactions, gluconeogenesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Роль фосфоенолпіруваткарбоксилази у синтезі поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus К-4 / Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, Є. Ю. Долотенко // Мікробіологічний журнал. – 2011. − Т. 73, № 4. − С. 9−15.

Зібрання