Синтез активованих змішувачів потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено особливості синтезу активованих змішувачів потоків у поєднанні з вирішенням задач їх транспортування. Як важливий напрям активації запропоновано створення локальних систем з високим рівнем турбулентності за рахунок кінетичної енергії потоків і створення силових впливів у формі змінного тиску. Останній є наслідком генерування змінних кінематичних параметрів, що відповідають геометрії трубопроводів зі змінними площами поперечних перерізів. В основу обраного напряму синтезу активованих систем покладено можливості обчислювальної гідродинаміки (ОГД) на балансі підходів фізики, гідродинаміки й математики з дотриманням законів збереження маси, імпульсів силових впливів та енергії, що мало форму методів скінченних елементів (МСЕ) і скінченних об ’ємів (МСО). The article deals with the features of the synthesis of activated flow mixers in combination with the solution of problems of their transportation. An important area of activation is the creation of local systems with a high level of turbulence due to the kinetic energy of the flows and the creation of force influences in the form of alternating pressure. The latter is a consequence of the generation of variable kinematic parameters corresponding to the geometry of pipelines with variable cross-sectional areas. The basis of the chosen direction of synthesis of activated systems is based on the possibilities of computational Fluid Dynamics (CFD) on the balance of approaches of physics, hydrodynamics and mathematics with reference to the laws of conservation of mass, impulses of force influences and energy. Referring to the latter took the form of finite element methods (FEM) and finite volumes (FVM).

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, синтез, змішувач потоків, гідродинаміка, масообмін, потік, аналіз, synthesis, flow mixer, hydrodynamics, mass transfer, flow, analysis

Бібліографічний опис

Соколенко, А. І. Синтез активованих змішувачів потоків / А. І. Соколенко, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 102–113.

Зібрання