Фінансові аспекти продовольчої безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті поставлене завдання оцінки загроз і можливостей фінансового забезпечення підприємств харчової промисловості в кризовий період на основі даних попередніх років. Наведено динаміку, стан та рівень споживання населенням продуктів харчування протягом останніх років. Підкреслено негативну динаміку у витратах домогосподарств на харчування, що стає викликом для продовольчої безпеки. Окреслено основні проблеми фінансового забезпечення виробників харчових продуктів в умовах кризи і наведено варіанти їх подолання. На основі аналізу структурних змін у джерелах фінансування інвестицій, динаміці капітальних інвестицій і прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість зроблено висновок про пріоритетність власного капіталу як головного інвестиційного ресурсу. Оцінка частки його складових у зведеному балансі галузі та наведені дані щодо фінансових результатів свідчать про нестачу власних джерел фінансування для покриття втрат, спричинених кризою. Підкреслено, що основною стратегією виживання виробників харчових продуктів стає стратегія скорочення витрат, що вимагатиме від державних органів посилення контролю за якістю продукції. The aim of the article is to assess the status, opportunities and prospects for external and internal financing of manufacturers of food products in the context of economic realities. The dynamics, the state and the level of human consumption of food in recent years are described. It emphases negative trend in household spending on food, that becomes a challenge to food security. The article reveals the main problems of financial support of food producers in crisis, and given the options to overcome them.Based on the analysis of structural changes in the sources of financing the investments, the dynamics of capital investment and foreign direct investment in the food industry it is concluded the priority of equity capital as the main resource of investment. Defined assessment pf the portion of its components in the consolidated balance sheet of the branch and shown financial results indicate a lack of own sources of financing to cover the losses caused by the crisis. It was emphasized that the main strategy of survival for food manufacturers becomes a strategy to reduce costs, wich will require from the public authorities greater control over the quality of products

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, харчова промисловість, інвестиції, фінансування, власний капітал, food security, food industry, investments, financing, equity capital, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Фінансові аспекти продовольчої безпеки України / К. В. Багацька, Я. Е. Розіна // Облік і фінанси. - 2015. - № 2. - С. 76-82.

Зібрання