Основні аспекти механізму управління інноваційним потенціалом підприємств та напрями його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на основі систематичного та комплексного підходів сформовано узагальнююче визначення інноваційного потенціалу та його структури. Розглянуто процедуру та механізм управління інноваційним потенціалом і формуванням інноваційної стратегії на підприємстві. Проведено дослідження щодо формування й оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств, на основі яких зроблено рекомендації щодо його удосконалення. Виявлено коло головних проблем управління інноваційним потенціалом підприємства, які стримують інноваційний процес, що в результаті приводить до втрачання конкурентних переваг суб’єктами господарювання. Запропоновано елементи організаційного механізму управління, які впливають на інноваційний потенціал підприємства. Розроблено ряд заходів удосконалення системи управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. The definition of innovative potential and its structure is formed in this article on the base of a systematic and comprehensive approaches generalizing. A procedure and mechanism of management of innovative potential and the formation of an innovative business strategy is examined. A study on the formation and evaluation of innovative potential of industrial enterprises is made and the recommendations for its improvement are made on this base. The range of fundamental problems of management of innovative potential of the enterprise, restraining innovation process, resulting in a loss of competitive advantages of the business entities is revealed. Elements of organizational management mechanism influencing the innovation potential of the company are proposed. A number of innovative measures to improve the management capacity of the industrial enterprises are worked out.

Опис

Ключові слова

business, strategy, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, механізм управління, підприємство, стратегія, інновація, innovative potential, innovation, management mechanism, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Зєніна-Біліченко, А. С. Основні аспекти механізму управління інноваційним потенціалом підприємств та напрями його удосконалення / А. С. Зєніна-Біліченко, О. М. Андрієнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 361–366.

Зібрання