Удосконалення змісту математичної підготовки фахівців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження комп’ютерної техніки в наше життя підвищило вимоги до прикладної спрямованості курсу математики для студентів технологічних, технічних, економічних та інших спеціальностей, спонукало необхідність вивчення ними елементів таких математичних дисциплін як математична логіка, теорія графів, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, дослідження операцій та інших і зробило можливим більш широкого та ефективного використання ймовірно-статистичних методів, методів теорії ігор, методів оптимізації, методів математичного моделювання тощо. Важливість і необхідність цих дисциплін та методів вимагає включення відповідних розділів до програми з математики у багатьох вищих навчальних закладах, а їх вивчення можливе лише на гарній базі загальної математичної освіти. The introduction of computer technology in our lives has raised the requirements for application oriented course in mathematics for students of technological, industrial , economic and other specialties, prompting the need to learn the elements of mathematics as mathematical logic , graph theory , discrete mathematics , probability theory and mathematical statistics, mathematical programming, operations research and others, and made possible a wider and effective use is probably statistical methods, game theory, optimization methods , methods of mathematical modeling and so on. The importance and necessity of these disciplines and techniques require the inclusion of the relevant sections of the program in mathematics at many higher education institutions and their study is possible only on the basis of good general mathematical education.

Опис

Ключові слова

удосконалення змісту, математична підготовка, improving content, mathematical training, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Удосконалення змісту математичної підготовки фахівців / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, О. І. Радзієвська, В. М. Сафонов // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. — К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, МОН України. - 2009. - Спец. вип. — С. 30-31.

Зібрання