Синтез адаптивної системи управління нестаціонарними технологічними об’єктами харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дифузійна станція цукрового заводу характеризується нестаціонарними, несприятливими властивостями як об’єкт керування і є визначальним технологічним апаратом, від роботи якого залежить ефективність функціонування комплексу в цілому. Тому як об’єкт дослідження в статті розглянуто станцію дифузії, оснащену колонним апаратом. Для визначення структури математичної моделі об’єкта побудовано та проаналізовано параметричну схему основних теплових процесів в дифузійній станції. На основі реальних даних були розраховані параметри математичної моделі для лінійної та квадратичної структур і показано, що на даному проміжку ідентифікації для роботи адаптивної системи обирається лінійна математична модель. Причому при наступному періоді ідентифікації оптимальна структура математичної моделі може змінюватись. Розроблено структуру адаптивної системи автоматизованого управління з ідентифікатором для температурного режиму неперервно діючої дифузійної станції цукрового заводу. Визначено, що вхідними даними для пристрою адаптації є значення векторів координат стану, управлінь, збурень, а також даних про структуру математичної моделі та період ідентифікації, критерій та метод оптимізації настройок регулятора, що обираються оператором з набору існуючих. Diffusion plant sugar plant characterized by non-stationary, unfavorable properties of an object and control is decisive technological apparatus of which depends on the efficiency of the complex as a whole, as an object of study in the article the station, tower diffusion equipped device. To determine the structure of a mathematical model of the object is constructed and analyzed parametric diagram of the major thermal diffusion processes in the plant. Based on real data were calculated parameters of mathematical model for linear and quadratic structures and show that at this period of identification for Adaptive elected liner mathematical model. And the next time period identifying the optimal structure of a mathematical model may vary. The structure of adaptive automated control system ID for temperature control continuously active diffusion plant sugar factory. Determined that the input device adaptation are important vectors of coordinates state offices disturbances, as well as data on the structure of the mathematical model and the period of identification criteria and method for optimizing the setting of the regulator, the operator elected a set of existing ones.

Опис

Ключові слова

нестаціонарний об’єкт, еталонна модель, адаптивна система, оптимальне управління, non-stationary object reference model, adaptive system, optimum control, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Нацональний університет харчових технологій, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Заєць, Н. А. Синтез адаптивної системи управління нестаціонарними технологічними об’єктами харчових виробництв / Н. А. Заєць // Енергетика і автоматика. — 2017. — № 1. — С. 46-55.

Зібрання