Реалізація проєктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) як однієї з найважливіших організацій-кредиторів довгострокових проектів для країн, що розвиваються. Звернено увагу на специфіку надання кредитів щодо обсягів та галузей економіки країн і досвід залучення іноземного капіталу як допомоги для економічного розвитку й реалізації структурних реформ. На основі огляду літературних джерел показано переваги та недоліки реалізації проектів МБРР в Україні. Досліджено економічні відносини України та МБРР, які виникають в процесі співпраці. Проаналізовано значну кількість інвестиційних програм, які здійснювалися за рахунок фінансових коштів МБРР, результати реалізації проектів щодо модернізації системи соціальної підтримки населення України. Розглянуто основні проекти, які реалізуються для покращення економічного розвитку, та проблеми, пов’язані з їх впровадженням в період 2014—2019рр., серед яких «Будівництво Канівської ГАЕС», «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання», «Розвиток міської інфраструктури», «Поліпшення охорони здоров ’я на службі у людей» тощо. Вивчено економічне становище та вплив міжнародних фінансових організацій на економічну діяльність України. Розглянуто проблеми такої співпраці, з якими може зіштовхнутися країна, та надано рекомендації щодо їх вирішення. Доведено, що для стабільного економічного розвитку країни слід застосовувати ефективну фінансову систему, яка є вирішальним чинником надійності економічної безпеки. Україні важливо підтримувати співпрацю з міжнародними фінансово-кредитними організаціями, оскільки ключова проблема полягає в пошуках достатніх фінансових ресурсів для подолання кризових явищ і розвитку країни. The article analyzes the activities of the International Bank for reconstruction and development (IBRD) as one of the most important organizations-the creditors of long-term projects for countries that are developing. The analysis of its activities in the world economic practice, the specifics of the loans on the volumes and sectors of the economies and the attraction of foreign capital as an aid to economic development and the implementation of structural reforms. The advantages and disadvantages of IBRD projects in Ukraine are shown based on the review of the literature. The economic relations between Ukraine and the IBRD, which arise in the process of cooperation, are studied. A significant number of investment programs was carried out at the expense of IBRD funds, the results of projects to modernize the system of social support of the population of Ukraine were analyzed. The main projects implemented to improve economic development and problems related to their implementation in the period of 2014—2019 are considered, including “Construction of Kaniv PSP”, “Improving energy efficiency in the district heating sector”, “Development of urban infrastructure”, “Improving health care at the service of people” etc. The state of the economic situation of our country and the influence of international financial organizations on the economic activity of Ukraine have been studied. The problems of such cooperation that the country may face and recommendations for their solution are considered. It is proved that for stable economic development of the country effective financial system should be applied, which is a decisive factor for the reliability of economic security. It is important for Ukraine to cooperate with international financial-credit organizations, because in our country there is a key problem in finding sufficient financial resources to overcome crisis and development of the state.

Опис

Ключові слова

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, інвестиційні проекти, фінансова організація, кредити, міжнародні відносини, International bank for reconstruction and development, investment projects, financial organization, loans, international relations, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Мельник, А. О. Реалізація проєктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні / А. О. Мельник, М. Р. Поліщук, М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 3. - С. 84-92.

Зібрання