Динаміка руху двухфазних систем в капілярі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто задачу руху рідини в газовій плівці в капілярі циліндричної форми, спираючись на рівняння Нав’є – Стокса, а також на рівняння нерозривності, для отримання математичної моделі, що дозволяє обрахувати швидкості суцільної та дисперсної фаз. Градієнт тиску повздовж осі рідини∂ρ/∂x після алгебраїчних перетворень можна виразити рівнянням∂ρ/∂x=((G_2 [-G]_3 ) q_x-q_в)/G_1 . Дана стаття може бути використана при розробці обладнання для сатурації рідини. The problem of the fluid movement in gas scum in a cylindric capillary has been studied based on the Navier – Stoks equation and elso on the indissolubility equation in order to understand that the given mathematic model allows to calculate the speed of the solid and dispersed phases. Pressure gradient lengthwise axis of the fluid ∂ρ/∂xafter algebraic transformations can be expressed by the equation ∂ρ/∂x=((G_2 [-G]_3 ) q_x-q_в)/G_1 . The mathematical model allows to calculate the rate of drying and disperse phases. This article may be used to develop equipment for fluid saturation.

Опис

Ключові слова

рівняння Нав’є – Стокса, градієнт тиску, циліндричний капіляр, газорідинна суміш, снарядний режим, equation Navier - Stokes equations, pressure gradient, cylindrical capillary, gas-liquid mixture, fast regime, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Світлик, А. М. Динаміка руху двофазних систем в капілярі / А. М. Світлик, О. М. Прохоров // Харчова промисловість. – 2014. - № 15. – С. 107-109.

Зібрання