Внутрішня форма письменницького імені в системі образів ліричного твору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено порівняльне дослідження поезій “О, достоевскиймо бегущей тучи…” Велемира Хлєбникова (1914) та “Метемфісис” Майка Йогансена (1925), на основі яких показано способи інтерпретування внутрішньої форми письменницьких імен у контексті віршового твору початку ХХ століття. Такими способами є передусім індивідуально-авторські новотвори, пейзажні елементи та їх антропоморфізація. Утверджено, що Ім’я – зокрема письменницьке – будучи дослідженим як прозивне поняття (іменник або прикметник), виступає запозиченим із природи образом і тому відіграє визначальну роль у становленні поетичного макрокосмосу довкілля, відкритого для подальших інтерпретацій. The article gives a comparative analysis of two literary works, O, dostoyevskyjmo begushchej tuchi (Oh, Dostoyev-Sky Writ by a Running Cloud, 1914) by Velemir Khlebnikov and Metemfizys (Metemphysis, 1925) by Mike (Mychailo) Jogansen. They are chosen to study the interpretations of the inner forms of the writers’ names in the context of a verse work, including individual neologisms, landscape elements, and anthropomorphism as the essential conceits of the 20th century Russian and Ukrainian poetry. There is asserted that the Name, particularly the writer’s one, upon being studied as the precedent word (a noun or an adjective), displays itself as an image taken from nature and therefore plays an outstanding role in creation of poetic macrocosmos of the World, open for further interpretations.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, поезія, українська та російська література ХХ століття, слово, ім'я, внутрішня форма, природа, образ, poetry, the 20th century Ukrainian and Russian literature, word, name, inner form

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Внутрішня форма письменницького імені в системі образів ліричного твору / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського : науковий журнал. – 2019. – Т. 30 (69), № 2, Ч. 2. – С. 106-111.

Зібрання