Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З ’ясовано, щ о на ф орм ування якост і вином ат еріалів з ягід суниці істотновпливали два ф акт ори: особливост і сорт у і р а с а дріж дж ів. Зокрема, відм ічався переваж аю чий вплив р а си дріж дж ів (від 52 до 73%) на накопичення ет илового спирту, м асову концент рацію залиш кових цукрів, лет ких кислот і залиш кового екст ракт у. І лиш е м асова концент рація т ит рованих кислот залеж ала переваж но від особливост ей сорту. В ином ат еріали з ягід суниці садової сорт ів П о лка і П егас придат ні для вигот овлення вином ат еріалів з об ’єм ною част кою ет илового спирт у 14,8— 17,2% , щ о достатньо для виробницт ва десерт них чи солодких некріплених плодово-ягідних вин.

Опис

Ключові слова

суниця садова, сорт, раса дріжджів, garden strawberries, sort, yeast race, некріплені виноматеріали, unfortified wine materials

Бібліографічний опис

Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів / A. Ю. Токар, І. В. Гайдай, О. Ю. Юшина, B. І. Войцехівський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 179–187.

Зібрання