Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено теоретичні питання визначення терміну «форсайт». Визначено характерні особливос¬ті та відмінності даної методики вивчення майбутнього. Описано основні вектори вивчення майбутнього за методами форсайт. Проведено класифікацію методів форсайт-досліджень за різними параметрами. Описано принципи формування комбінацій методів. The article deals with theoretical questions of definition of the term «Foresight». The characteristic features and differences of this method of studying the future are determined. The main vectors of studying the future are described using Foresight methods. Classification of Foresight methods for various parameters is carried out. The principles of forming a combination of methods are described.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, стратегічний менеджмент, планування, прогнозування, форсайт, методологія форсайт, strategic management, planning, forecasting, foresight, foresight methodology

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту / С. П. Дунда, О.С. Ковтун // Молодий вчений. – 2017. - № 12 (52). – С. 612-616.

Зібрання