Development of information technology for planning order fulfillment at a food enterprise

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано інформаційну технологію для розв’язання задачі планування виконання замовлень по виготовленню продукції на харчових підприємствах в умовах невизначеності та ризику. Інформаційна технологія ґрунтується на комбінуванні алгоритмів мурашиної колонії, сірих вовків та генетичного, а також розробленій математичної моделі оперативного виконання замовлень. Перевагами комбінування алгоритмів є формування альтернативних варіантів планів та уникнення локальних оптимумів. Запропонована математична модель містить часткові критерії, обмеження та оціночну функцію для визначення ефективності сформованого варіанту плану виконання замовлень. Для наочності оцінки ефективності варіанту виконання замовлень запропоновано застосування пелюсткової діаграми та адитивної згортки часткових критеріїв. Математична модель дозволяє ОПР визначити будь-який набір часткових критеріїв для врахування особливостей параметрів виконання замовлень. Інформаційна технологія забезпечує швидку реконфигурацію поточного плану виконання замовлень у разі виникнення позаштатних ситуацій або необхідності термінового виконання певного замовлення. Abstract: An information technology has been proposed that aims to resolve the task of planning the fulfillment of orders for manufacturing products at food enterprises under conditions of uncertainty and risk. The information technology is based on combining the ant colony, gray wolves, and genetic algorithms, as well as the constructed mathematical model of the operative execution of orders. The advantages of algorithm combination include the formation of alternative variants of plans and the avoidance of local optima. The proposed mathematical model includes the partial criteria, constraints, as well as an evaluation function, for determining the effectiveness of the compiled plan of order execution. The application of a petal diagram and an additive convolution of partial criteria has been suggested to illustrate the clarity of a variant of order fulfillment. The mathematical model makes it possible for a DM to define any set of partial criteria to take into consideration the patterns of order execution. The information technology ensures rapid reconfiguration of the current plan of order execution in the event of emergencies or the need to urgently fulfill a certain order.

Опис

Ключові слова

combined algorithm, математична модель, планування виконання замовлень, комбінований алгоритм, mathematical model, scheduling order execution, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Development of information technology for planning order fulfillment at a food enterprise / S. Hrybkov, O. Kharkianen, V. Ovcharuk, I. Ovcharuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 1/3 (103). – P. 62–73.

Зібрання