Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30743
Title: Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга «The Last Ship» (2013)
Authors: Науменко, Наталія Валентинівна
Keywords: кафедра іноземних мов професійного спрямування
поезія
пісня
творчість Стінга
жанр
образ
персонаж
мотив корабля
poetry
song
works by Sting
genre
image
character
motif of a ship
Issue Date: 2020
Citation: Науменко, Н. В. Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга «The Last Ship» (2013) / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – № 41, Т. 1. – С. 86–91.
Abstract: У статті показано, що у творенні хронотопу приморського міста й супутньої йому образно-символічної концептосфери значну роль відіграють архетипні мотиви (і передусім корабель як алегоричний аналог Храму) та їхні інтерпретації крізь призму поетичного світобачення та світовідчуття Стінга – уродженця приморського Ньюкасла. Узагальнено особливості взаємодії в текстах, які належать до «Останнього корабля», поетичної фоніки, лексики, стилістики, синтаксису у становленні пісенної образності; утверджено кожну пісню як окремий сюжетний твір і водночас складник великого естетичного цілого, який синтезує ліричні, ліро-епічні, епічні, драматичні, фольклорні, сатиричні та гумористичні, публіцистичні жанрові елементи і тим самим зумовлює несподівані повороти у сюжетиці та генериці альбому. Інтерпретуванням пісенного тексту з точки зору жанру, співвіднесенням його версифікаційних особливостей з розвитком поетичної думки митця з’ясовано, що основними виявами унікальності поезії Стінга, явленими в «Останньому кораблі», є переосмислення класичних і фольклорних архітворів, зокрема «морської» тематики, у контексті синтезу лірики з музикою та творення на цьому ґрунті нових жанрово-стильових модифікацій, принципів просодії та художнього мовлення, інтертекстуальних та інтермедіальних парадигм.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30743
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
odessa_sting.pdf368,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.