Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32756
Title: Особливості комплексоутворення та екстракції бісмуту в системі ВІ3+–18-краун-6–CCL3COOH
Authors: Кроніковський, Олег Ігоревич
Терещук, Діана Олександрівна
Фоменко, Веніамін Васильович
Кроніковська, Олена Петрівна
Keywords: краун-етери
комплексо-утворення
Бісмут
екстракція
метали
complexation
crownethers
bismuth
extraction
metals
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2019
Citation: Особливості комплексоутворення та екстракції бісмуту в системі ВІ3+–18-краун-6–CCL3COOH / О. І. Кроніковський, Д. О. Терещук, В. В. Фоменко, О. П. Кроніковська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 225–231.
Abstract: У статті досліджено механізм, умови та фактори, що впливають на комплексоутвореня Ві3+ з 18-краун-6 і трихлорацетат-йоном. Радіус йона Ві3+ (0,120 нм) лише незначною мірою відрізняється від радіусів йонів Tl+ (0,136 нм) і Pb2+ (0,126 нм), які найефективніше екстрагуються за наявності 18С6. Здатність до поляризації йона Ві3+ також досить висока і близька до поляризації Pb2+. Однак в літературі не вдалося відшукати даних про екстракцію комплексів Бісмуту з краун-етерами. Причиною цього є, ймовірно, гідроліз Ві3+ в області рН 3—5, оптимальної для екстракції комплексів металів з органічними аніонами. Ми не змогли досягти кількісної екстракції Ві3+ у вигляді комплексу з 18С6 з нітратних розчинів за відсутності трихлораце- тат-йонів. Водночас за наявностіі 18-краун-6 і CCl3COOH при рН = 1 Біс- мут може бути кількісно переведений в органічну фазу. Через відсутність у літературі даних про трихлорацетатні комплекси Бісмуту, оціночні значення концентраційних константи стійкості комплексів BiCCl3COO2+ (fi1 = 13±3) та Bi(CCl3COO)2+ (fi2 = 8±3) у воді визначали металіндикаторним методом. The paper shows mechanism, conditions and factors influencing the complex formation of Vi 3+ from 18-crown-6 and trichloroacetate-ion. The radius of ion Ві3+ (0.120 nm) is only slightly different from the radii of Tl+ (0.136 nm) and Pb2+ (0.126 nm), which are most effectively extracted in the presence of 18C6. The ability to polarize Ві3+ ion is also quite high and is close to the polarization of Pb2+. However, we failed to find in the literature data on the extraction of Bismuth complexes with crown-players. The reason for this is probably the hydrolysis of Vi3+ in the pH range of 3—5, optimal for the extraction of complexes of metals with organic anions. We were not able to achieve the quantitative extraction of Ві3+ in the form and complex of 18C6 from nitrate solutions in the absence of trichloroacetate ions. At the same time, in the presence of 18-crown-6 and CCl3COOH at pH = 1 Bismuth can be quantitatively transferred to the organic phase. In connection with the lack of data on bismuth trichloroacetate complexes in the literature, we determined the estimated values of the concentration stability constant of the complexes BiCCl3COO2+ (pi = 13±3) and Bi(CCl3COO)2+ (P2 = 8±3) in the water by the metalindicatory method.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32756
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.