Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20823
Title: Науково-освітній простір як ключовий фактор розвитку країн в добу економіки знань
Other Titles: Научно-образовательное пространство как ключевой фактор развития стран в эпоху экономики знаний
Scientific and educational space as a key factor in the development of the knowledge economy society
Authors: Гуткевич, Світлана Олександрівна
Гуткевич, Светлана Александровна
Gutkevich, Svetlana
Оніщенко, Ірина Григорівна
Онищенко, Ирина Григорьевна
Onishchenko, Irina
Дичковський, Степан Іванович
Дичковский, Степан Иванович
Dychkovskiy, Stepan
Keywords: освіта
наука
економіка знань
інтелект
виробництво
глобалізація
образование
экономика знаний
глобализация
интеллект
производство
education
science
knowledge economy
intelligence
globalization
кафедра міжнародної економіки
Issue Date: 2014
Citation: Гуткевич, С. О. Науково-освітній простір як ключовий фактор розвитку країн в добу економіки знань : монографія / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, С. І. Дичковський. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 244 с.
Abstract: Однією з важливих особливостей функціонування економіки є зростання ролі новітніх технологій та інтелекту як ключових факторів виробництва, конкурентоздатності окремих підприємств та країни в цілому. В монографії розглядається вплив глобалізації на формування науково-освітнього простору. Значну увагу приділено ключовим тенденціям розвитку освіти та аналізу провідних моделей освітніх стандартів з урахуванням потреб та особливостей функціонування економіки знань. У монографії досліджено ключові особливості функціонування провідних європейських, американської, японської та китайської систем освіти. Запропоновані концептуальні засади вдосконалення української освітньої системи. Монографія буде цікава всім, хто займається питаннями науково-освітньої системи. Одной из важных особенностей функционирования экономики является возрастание роли новейших технологий и интеллекта ключевых факторов производства, конкурентоспособности отдельных предприятий и страны в целом. В монографии рассматривается влияние глобализации на формирование научно-образовательного пространства. Значительное внимание уделено ключевым тенденциям развития образования и анализа ведущих моделей образовательных стандартов с учетом потребностей и особенностей функционирования экономики знаний. В монографии исследованы ключевые особенности функционирования ведущих европейских, американских, японских и китайских систем образования. Предложенные концептуальные основы совершенствования украинской образовательной системы. Монография будет интересна всем, кто занимается вопросами научно-образовательной системы. One of the important features of the economy is the growing role of new technologies and intelligence as key factors of production, competitiveness of individual companies and the country as a whole. The monograph examines the influence of globalization on the formation of scientific and educational space. Special attention is given to key trends in education development and analysis of leading models of educational standards and the needs of the functioning of the knowledge economy. The book explored the key peculiarities of leading European, American, Japanese and Chinese educational systems. The proposed conceptual basis of improving Ukrainian education system. The book will be of interest to all who are engaged in research and educational system.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20823
ISBN: 978 – 966 – 622 - 656-6
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134.pdf712.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.